Kriminalkunnskap – del 2

Posted i kategorien Kriminalkunnskap on the 05.07.2014
Download PDF

Sedelighet

Levekårsproblemer (kan selv ha vært misbrukt)

Kontrollteori (føler seg annerledes, isolerer seg og har dermed mindre å tape)

Stemplet – stigmatisering (andre innsatte og samfunnet)

Grunnpilar – en har gjort opp for seg når straffen er sonet. Er det lett?

avvik

Forvaring – behandling – Tilbakefall mindre med behandling og oppfølgning(S 37) – straff med formål- isolasjons skader – tids ubestemt

Humanetisk menneskesyn – mennesker er frie og ukreklig – konsekvens av sine valg

Relative og absolutte straffeteorier. Nytteverdi i form av han får behandling

Mørketall + registerte tall = faktiske tall

Konfliktteori( De som er vanlige(flere tallet) bestemmer lovene , ikke noe hjelp til de som er annerledes

Ofrene ( levekår), avvik, barneverne,

Den alminnelige rettsoppfatning

 

Narkotika/rusmisbruk

Definisjon på straff – Straff er et onde som staten påfører lovovertrederen gjennom frihetsberøvelse for at det skal føles som onde. (Andenæs)

Strain teori- forventingene er høye, men du klarer ikke å oppnå dem som gjøre at den enkelte individ føler frustrasjon. Frustrasjonen skapes mellom gapet mellom du klarer å oppnå og er i stand til oppnå kalles anomi. Anomi gjør at du bruker narkotika for slippe virkeligheten.

Stempling og stigmatiserings teori

Du blir stemplet som avviker og stigmatiseringsprossen skjer når du oppfatter som avviker og går inn i rollen som avviker.

Kontrollteori- levekår Mange har opphopning av levekårsproblemer

Strategi for fagligvirksomhet ( hjelpe dem som levekårs problemer) (Christie)

Innhold i soning (behandling,arbeid,jobb)

Allmenn preventiv og individual preventiv

Politiblikket

Fafo undersøkelse

Behandling

Indeterminisme determinisme relativ indeterminisme

§ 12 soning i institusjon

§ 16 med vilkår

Mørketall

Relative straffeteorier og absolutte straffeteorier

ADHD

Oppkriminalisering

Hvorfor vi straffer

Kriminalitet som følge av rus

Vinnings kriminalitet

Definisjon på straff

Oppkriminalisering

Hvorfor vi straffer

Kriminalitet som følge av rus( må finansiere narkotika)

Relative straffeteorier og absolutte straffeteorier

Stempling og stigmatiserings teori

Kontrollteori- levekår

Strategi for fagligvirksomhet(Christie)

Innhold i soning

Allmenn preventiv og individual preventiv

Politiblikket

Fafo undersøkelse

Behandling

Indeterminisme determinisme relativ indeterminisme

Forvaring

Definisjon på straff

1 av 3 sær reaksjoner

Relative og absolutte straffeteorier

Fordeler og ulemper

Strain theory

Kontroll teori

Individual og allmenn preventiv

Innhold i straffen

Tilrettelagt

Stempling og stigmatisering

Avviker

Vurderings kriterier vold – drap – seksuelle volds hendelser – alvorlig forbrytelse

Forvaringsdømte har prøvetid på 2-5år

Belastning på ubestemt tid

Isolasjonsskade

Humanetisk menneskesyn

§ 2 og 3