Psykologi – Utvikling og plastinitet

Lastet opp i kategorien Psykologi den 15.04.2013

Utvikling av nervesystemet

 • Dyrestudier (spesielt av rhesus ape) har gitt mye nyttig info angående hvordan nervesystemet utvikles
 • Etter befruktning begynner etter hvert eggcellen å spesialisere seg; tre tyler celler oppstår
 • Ectoderme celler danner basis for nervesystemet
 • Først dannes en den nevrale plate
 • Denne foldes med tiden mer og mer inn til det blir en ”nevral grop”
 • Senere vil endene møtes slik at det dannes en nevral tube som går anterior til posterior gjennom embryoet; senere lukkes disse endene
 • Anterior dannes tre hulrom – ventrikler
 • Videre vokser og bøyes anterior deler av tuben à cortex og subkortikale strukturer dannes
 • Videre vokser hjernen og foldes ytterligere

 

Dannelse av hjernens koplingssystem

 • Nevral proliferasjon, nevrogenese
  • Ved hjelp av radioaktiv merking av celler i primat-embryoer har man funnet ut at:
  • Det starter i første fjerdedel av svangerskapet
  • Ferdig i midtre tredjedel av svangerskapet
  • Varierer fra hjernedel til hjernedel – BA17, striate cortex er spes. sen
  • Nevral migrasjon
   • Migrerer fra innsiden av ventriklene (der stamcellene er) via radial glial cells som strekker seg fra ventrikkelsonen til cortex
   • De første cellene legger seg først, de senere danner de ytrere lag
   • Radial glial cells omdannes senere til astrocytter som er viktige for blod/hjerne-barrieren
   • Dersom migrasjon forhindres (pga stort alkoholmisbruk under svangerskap) kan dette følle til fetal alcohol syndrom hos foster – kognitive, emosjonelle og fysiske handikap
   • Nevral determinering og differensiering
    • Det avgjørende for hva slags celle som dannes og i hvilket lag av korteks den ender opp er når nevrogenesen av den cellen fant sted
     • Dersom man for eksempel holder igjen med røntgenstråler med høy energi vil cellen likevel ende opp i det laget som andre celler som ble produsert på samme tid ligger
     • Hvis en celle blir transplantert til en annen del av korteks vil den migrere tilbake til sitt respektive lag
 • I begynnelsen holder de fleste nydannede cellene seg i ventrikkelsonen; deretter blir den ene igjen og deler seg videre mens den andre utvandrer; mot slutten vil flertallet av nydannede celler migrere
 • Radial unit hypothesis – et topografisk forhold mellom stamceller og kortikale celler; celler som dannes nærme hverandre i ventrikkelsonen ender opp nær hverandre i korteks –-> radial glial cellene går jo i rette direkte linjer fra ventriklene til korteks
  • Hypotese om at evolusjonær ekspansjon av korteks skyldes flere enheter, ikke at enhetene øker
  • Synaptogenese
   • Dannelse av synapser begynner i svangerskapet uke (27?), men når toppunkt når 15 måneder gamle
   • Skjer med ulik fart i ulike hjernedeler – begynner i dypere lag og blir ferdig senere i ytrere lag av korteks (studie: autitory cortex før assosiasjonscortex i frontallapp)
   • Synapseeliminasjon og celledød
    • Kommer etter synaprogenesen og holder på i over et tiår (gjør nevral kommunikasjon svært presis, eliminerer synapser som ikke er sterke nok)
    • Skjer med ulik fart i ulike hjernedeler (studie: autitory cortex før assosiasjonscortex i frontallapp)
    • Myelinisering
     • Skjer på omtrent samme tid som synapotogenesen; etter fødsel
     • Observeres stor økning av volum de første seks leveår
     • Hvit materie øker lineært og med lik fart i ulike hjerneområder; slik er det ikke i grå materie

 

Bruk av glukose (studie)

-          Øker i barndom og reduseres i tenårene

-          Nyfødte: mest i motoriske, sensoriske og subkortikale områder

-          2-3 mnd: mer i parientale og temporale områder, i tillegg til flere subkortikale områder

-          6-12 mnd: mer i frontale områder

 

PLASTINITET

Kortikale kart og erfaring

 • Topografi – kroppens faktiske organisering er reflektert i den kortikale organiseringen av kroppen (nevroner som responderer på berøring av ringefingeren er plassert i nærheten av nevroner som responderer på berøring av langefinger i somatosensory cortex)
 • Disse områdenes størrelse og form kan endres som følge av erfaring
 • Hvis for eksempel en arm amputeres kan nærliggende kortikale områder ”ta over” – nevroner for ansikt ligger ved siden av – enkelte føler at den amputerte armen blir tatt på når man tar på ansiktet!
 • Musikere har større aktivering i contralaterale hjerneområder når for eksempel fingre på høyre hånd stimuleres; dette tyder på at hjerneområdene er større – denne effekten øker med hvor lenge vedkommende har spilt
 • Under oppgaver med blindeskrift har blinde økt blodstrøm til primære og sekundære visuelle områder; personer med syn har redusert blodstrøm
 • Studie med personer med syn som ble blindfolded, etter bare 5 dager med visuell deprivasjon gjorde de det bedre enn kontrollgruppen – uabhengig av trening! Kun 20 timer etter at blindfold ble fjernet forsvant effekten

Mekanismene bak dette:

 • Raske endringer (som ved amputasjon) kan skyldes plutselig reduksjon av inhiberende synaptisk aktiviteti korteks (studie: mindre GABA = mer plastisitet)
  • Kan også skyldes at nevronene responderer sterkere på svakere input
  • Raske endringer (som ved økt eller redusert sensorisk og motorisk aktivitet) skyldes muligens at svake, allerede eksisterende synapser moduleres/styrkes
  • Opptrening ved synsdeprivasjon: ofte områder som får input fra flere sansemodalitetersom viser uvanlige resultater etter tap av for eksempel syn
   • Det eksisterer mange ”pathways” fra høyere til lavere sensoriske områder av korteks, og disse kan endres slik at områder av korteks responderer til andre sanse-input enn de opprinnelig gjorde
   • Langvarige endringer: vekst av nye synapser og nevroner