Notater i Ex phil - Etikk - Notatene

Ex phil – Etikk

Lastet opp i kategorien Examen philosophicum den 16.03.2013

Etikk = studiet av moral; den delen av moralen som gjelder karakteregenskaper

 

Etikkens fagområder

-          Filosofisk etikk

 • Metaetikk
 • Normativ etikk
 • Anvendt etikk

-          Ikke-filosofisk etikk

 • Deskriptiv etikk

 

Metaetikk

-          Bestemmer hva moral er uten å ta stilling til moralske spørsmål

-          Gjøres av Hume, Kant, Aristoteles osv.

-          Sentrale problemer:

 • Betydningen til moralske ord og uttrykk (begrepsanalyse)
 • Moralsk argumentasjon (er det mulig, hvis ja, hvordan?)

 

Normativ etikk

-          Bestemmer moralens grunnleggende prinsipper

-          Etisk teori – skal sette oss i stand til å ta moralsk stilling og begrunne standpunkter

-          For eksempel det kategoriske imperativ

-          Man kan ha tre tilnærminger: dydsetikk, konsekvensetikk og deontologi

 

1. Dydsetikk

 • Nyeste typen etikk, men søker tilbake til Antikken
 • Hevder at dydsbegrepene er fundamentale i moralen
 • Moralske dommer over karakteregenskaper ligger til grunn for moralske dommer over handlinger

 

2. Konsekvensialisme

 • Hevder at moralske plikter og verdier er bestemt – i siste instans – av de ikke-moralske verdiene av våre handlingers konsekvenser
 • Alle typer etikk er opptatt av konsekvensene, men innen konsekvensialisme er dette det eneste som betyr noe
 • Om en handling skaper mest smerte eller nytelse bestemmer om en handling er umoralsk/moralsk
 • Utilitarisme – universell konsekvensialisme

 

3. Deontologi/Pliktetikk

 • Hevder at plikter er mer grunnleggende i moralen enn både dyder og konsekvenser
 • ”Intensjon”
 • Det rette har forrang fremfor det gode (=velferd)

 

Anvendt etikk

-          Etisk refleksjon med formål å ta moralsk stilling til konkrete problemer

-          Gjerne moralske problemer som er spesielt vanskelige/som det er stor uenighet rundt

 

Ikke filosofisk etikk – Deskriptiv etikk

-          Empiriske undersøkelser av ulike sider ved nåtidige og historiske moralkodekser

-          For eksempel i fag som

 • Sosiologi
 • Sosialantropologi
 • Historie
 • Teologi
 • Psykologi
 • Biologi

 

Moralsk relevans

-          Moralsk relevant egenskap

-          Moralsk relevant forskjell

En faktisk egenskap – eller forskjell i faktiske egenskaper – som begrunner en moralsk bedømmelse

 

Tre områder anvendt etikk

-          Menneskets moralske status

-          Dyrs moralske status

-          Naturens moralske status

 

Peter Singer

-          Født 1946

-          Animal Liberation (1975)

-          Practical Ethics (1979, 1993)

-          Er utilitarist

-          Har svært kontroversielle syn på ting, spesielt spedbarnsdrap

 • Mener at spedbarn har ikke rett til liv på samme måte som et voksent menneske, derfor er ikke spedbarnsdrap moralsk galt
 • Spedbarn har ikke en interesse som ligger til grunn, interessen om fortsatt liv fordi den kognitive utviklingen har ikke kommet så langt

 

Det konservative standardargument

P1: Galt å drepe et uskyldig menneske

P2: Menneskefostre er uskyldige mennesker

K: Det er galt å drepe et menneskefoster

à Singer sier at et menneske er et rasjonelt vesen, kalt en person, noe et foster ikke er à P1 er altså ugyldig ”galt å drepe en uskyldig person

 

Kontinuitetsargumentet

-          Tese: siden utviklingen av et menneske er en gradvis prosess, er det umulig å trekke et skille etter befruktningen der fosteret får moralsk liv

-          Singer flørter med dette argumentet, men mener neppe dette

-          Men jo..

 

Når får et menneske rett til liv?

-          Fødsel

 • Motargument: geografisk plassering påvirker ikke retten til liv, moralsk status bestemmes av iboende egenskaper

-          Levedyktighet – når barnet er i stand til å overleve utenfor livmoren

 • Motargument: avhengig av teknologisk nivå i landet (i høyteknologiske land vil levedyktighet være tidligere enn andre steder), avhengighet av andre irrelevant for retten til liv (eldre kan være avhengige av sykepleiere og leger)

-          Livstegn hos fosteret (mor merker at det for eksempel sparker)

 • Motargument: religiøs overtro, liv og bevegelse oppstår lenge før moren kjenner det, lamme mennesker har også rett til liv?

 

Det er stengt for kommentarer.