Kognitiv psykologi – Oppmerksomhet

Lastet opp i kategorien Psykologi den 16.03.2013

Inattentional Blindness

– Det å ikke klare å se noe (som er i synsfeltet) pga. mangel på oppmerksomhet

(eksempel: person i gorillakostyme som går gjennom personer som spiller ball)

 

Studier tyder på at oppmerksomhet er nødvendig for bevisst persepsjon, men ikke nødvendigvis for ubevisst persepsjon.

  • Studie der man skulle avgjøre hvilken linje som var lengst, ”dotter” rundt i tilfeldig mønster, men på ett bilde dannet de et mønster for å skape Muller-Lyer illusjonen. Deltakerne så ikke dette, men ble likevel påvirket av det i sin bedømming av linjenes lengde

 

Change Blindness

- Det å ikke klare å legge merke til endinger i synsfeltet

 

Eksempel: (1) bilder som blir vist etter hverandre og forandrer seg, mann med/uten hatt

(2) studie med person som spør om veien, midt i samtalen kommer to menn bærende på en dør gående mellom de to, personen som spør om veien bytter plass med en av de som bærer døren, og fortsetter samtalen à nær halvparten merker ikke endringen selv om de t.o.m. har ulike klær

 

Tidlig/sen seleksjon

  • Tidlig seleksjon – stimulus man legger merke til identifiseres helt fra starten, slik at man legger merke til dette og ikke andre stimuli.

Skjer hvis stimulus er kompleks, trengs mye hjernekapasitet for å følge med på den

  • Sen seleksjon – alle input blir analysert i like stor grad fra begynnelsen, men bare the attended input når fram til bevisstheten og huskes

Skjer hvis stimulus er enkel, skal lite hjernekapasitet til for å følge med

 

Hva vi legger merke til påvirkes av priming = å utsettes for stimulus tidligere. Priming kan komme av at vi har opplevd/sett noe nylig eller frekvent, men kan også oppstå hvis vi forventer noe.

 

For å prime detektorer, må ressurser til, og disse ressursene er i begrenset opplag

 

Idé om oppmerksomhet som søkelys som lyser opp et spesielt område; det ser imidlertid ut som at oppmerksomhet både kan rettes mot steder i ”space” og mot objekter (empirieksempler side 114-115)

 

Delt oppmerksomhet

Vi har begrenset med ressurser (oppmerksomhet)

-          Spesifikke ressurser: verbale ressurser osv. vanskelig å høre på noe og snakke samtidig à begge er verbale ressurser; lettere å gå og snakke for eksempel

-          Generelle ressurser: også ulike oppgaver (kjøre bil og snakke i telefon) kan bli vanskelig selv om det er ulike typer oppgaver à vi har også mer generelle ressurser i begrenset opplag; response selector koordinerer våre handlinger, velger for eksempel hva vi skal fokusere på, hva vi skal gjøre i hvilken rekkefølge osv.

 

Executive control – mental ressurs som tas i bruk når man må gjøre noe som faller utenfor vaner man har

 

Øvelse

-          Gjør at man trenger mindre ressurser når man gjør en oppgave, derfor har man mer ressurser til overs man kan fokusere på andre ting

-          Gjør at man ikke trenger executive control eller response selector i like stor grad som før

-          Gjør også at deler av oppgaven blir lettere, noe som gjør divided attention lettere à kan fokusere på større deler av oppgaven, eller nye elementer av oppgaven

-          Skille mellom kontrollerte og automatiserte oppgaver à automatiserte oppgaver lettere å gjennomføre, men de kan medføre problemer: Stroop interference:

  • Si fargen på bokstavene i et ord, ordet er egentlig en annen farge; for eksempel ordet ”grønn” i blå skrift – det er svært vanskelig å si blå i stedet for grønn, spesielt for velutdannede mennesker som har lest mye osv.