Markedsføring – Markedsføringens plass i samfunnet

Posted i kategorien Markedsføring | Markedsføring og ledelse | Markedsføring og ledelse 2 on the 29.02.2012
Download PDF


 • Markedsføring er mye mer enn reklame.
 • Musefelleteorien: De tror at dersom man lager et godt produkt er man sikret suksess.
 • Foruten det mer funksjonelle ønsker vi ofte psykologisk tilfredsstillelse. (eks. Bil kan også fungere som et statussymbol)
 • Et behov er et uttrykk for noe vi mangler og føler er nødvendig for vårt velvære. Et ønske er et uttrykk for noe vi mangler og som vi gjerne vil ha fordi det er attraktivt.
 • Produksjon og markedsføring bidrar til fire former for nytteverdi som dekker markedets behov og ønsker:
  • Form – Et produkts utforming og funksjoner.
  • Tid – Innebærer at man har produktet klart når forbrukerne ønsker det
  • Tilgjengelighet – Produktet kan skaffes hvor forbrukeren ønsker det (lett å få tak i)
  • Eiendomsrett – Innebærer at det skjer en byttehandel, vanligvis ved å betale for en vare.

   Markedsføringens betydning for bedriftene 
    
 • Markedsføringen er den funksjonen i bedriften som har kontakt med markedet, både gjennom de tiltakene som gjennomføres, og ved medarbeidernes forhold til kundekretsen

  Markedsføringens betydning for samfunnet

 • Markedsføring er avgjørende for å opprettholde og/eller forbedre levestandarden.
 • Markedsføringens oppgaver: Markedsføreren klarlegger behov eller ønsker, utformer produktene, fastsetter priser, sørger for distribusjon via forskjellige mellomledd, påvirker markedet ved reklame og salgsinnsats og har ansvar for at kjøperne kan få service hvis produktet skulle svikte.
 • Moderne teknologi har skapt muligheter for masseproduksjon til lavere kostnader. Skal dette ha praktisk betydning, må det også skje flere salg.
 • Makromarkedsføring er en prosess som styrer samfunnets varer og tjenester fra produsent til forbruker på en måte som skaper likevekt mellom tilbud og etterspørsel og bidrar til å oppfylle samfunnets mål.
 • Hva som er effektivt og rettferdig avhenger av samfunnets mål og hvem som vurderer målene. Konkurranseformer 
 • To forhold som er kriterier for at det skal være konkurranseform:
  • Forbrukernes innstilling til den enkelte bedrift og dens produkter (homogene eller heterogene preferanser)
  • Antall bedrifter

            Forbrukernes innstilling

 • Et standardprodukt oppfattes av forbrukerne som ensartet, uansett hvem som leverer det. Det er forbrukernes oppfatning som er avgjørende.
 • Differensierte produkter er de som skiller seg fra de andre slik som forbrukerne oppfatter det. Serviceaspektet blir i større grad mer avgjørende som differensieringsfaktor ettersom kjerneproduktene i økende grad blir mer like.
 • Rent homogene varer forekommer praktisk talt ikke i virkeligheten, fordi dette forutsetter standardvarer som tilbys av bedrifter som ikke skiller seg fra hverandre i atferd og oppførsel. Derimot kan de heterogene markeder være karakterisert ved forskjellig grad av preferanse for punkter og leverandør.
  Antall bedrifter

  • Varebegrepet: Produkter som innenfor visse grenser kan substituere eller erstatte hverandre hos forbrukerne.
  • Fullkommen konkurranse forekommer ikke. Monopol er den rake motsetning. Disse to er ytterpunkter på hver sin side av skalaen. Monopolkan bli regulert av staten med konkurranseloven i hånd. Det er forskjellige former for monopol:
   • Staten kan ha enerett til visse varer (alkoholmonopol)
   • Konsesjon kan bli tildelt en bestemt virksomhet fra stat eller kommune.
   • Patenter kan gi enerett i et visst antall år.
   • Sammenslutninger kan oppstå ved at alle bedrifter i en bransje går sammen.
   • Avtaler kan inngås med flere bedrifter (karteller) som deler markedet slik at hver får en monopolstilling på et begrenset område.
   • Oppnå monopol ved å utkonkurrere andre bedrifter.

  Mellomformer

  • Oligopol – En situasjon der få bedrifter behersker markedet, dette kan være både homogene eller differensierte produkter.
  • Duopol – To noenlunde like store bedrifter på samme marked. Enten homogent eller differensiert.
  • Monopolistisk konkurranse – Differensiering av produkter og/eller bedrifter, og det er mange konkurrenter hvor ingen har en dominerende andel av markedet.
  • Monopsoni – Marked med svært få kjøpere.