Norsk – Hvordan skrive en litterær tolkning/analyse

Lastet opp i kategorien Norsk den 25.02.2012

Her er noen stikkord til hva du bør ha med i en litterær tolkning. I eksamens-oppgavene heter det: ”Tolk teksten/novellen”, det betyr at du skal forklare hvordan du forstår teksten. Men tolkningen din må bygge på en analyse. Du må først nærlese teksten og vise hvilke virkemidler forfatteren har brukt for å få fram temaet. Det forventes at du bruker sentrale fagbegreper i analysen/ tolkningen.

Følg oppskriften under, men skriv tolkningen som sammenhengende tekst. Husk overskrift.

o Presenter teksten i et eget avsnitt med tittel, forfatternavn, utgitt når (litterær epoke?), sjanger og antydning av tema (og om det er typisk for forfatteren/ perioden).

NB: Ta ikke med biografiske opplysninger om forfatteren.

(Unngå skrivefeil av navn og titler i denne delen. Husk hele verk i kursiv og deler av verk i anførsel).

o Skriv et kort handlingsreferat: Ta med bare det viktigste, skriv i 3. person, i presens. Ikke bruk sitat i et referat, og ikke kom med egne meninger om teksten.

o Oppbygging/komposisjon: Er det in medias res eller presenterende innledning? Er handlingen kronologisk framstilt, eller er det frampek og tilbakeblikk? Hvordan bygges spenningen opp, og hva er vendepunktet? Hvordan slutter novella? Får vi en avklaring, eller er det åpen slutt?

o Hvem er forteller i historien? Hvilken synsvinkel er brukt? (Personal: 1.el 3. person eller skiftende? Autoral?) Hva oppnår forfatteren med å bruke denne synsvinkelen?

o Person- og miljøkarakteristikk: Hvilke egenskaper har personene? Hvilket miljø lever de i? Er forholdet mellom dem konfliktfylt? Gjennomgår de en utvikling? (er de statiske eller dynamiske?) Er de karakterer eller typer? Bruk eksempler fra teksten for å underbygge tolkningen.

o Språklige virkemidler: Metaforer? Symboler? (kommer dette evt. fram i tittelen?) Motsetninger, kontraster? Vil du karakterisere språket som realistisk / lyrisk / slangpreget/ dialektpreget?

o Tema og budskap: Hvilket emne eller hvilken problemstilling tar teksten opp? Formuler temaet med få ord – og egne ord. Vær presis i formuleringene, ikke siter. Mener du at novella har et budskap? I tilfelle hvilket?

o Avslutning: Skriv noe om din personlige oppfatning og opplevelse av novellen. Hvis novellen er skrevet i en annen tid, kan du kommentere om den har noe å si menneskene i dag. Du kan også skrive noe mer om de menneskelige forholda/ temaet novellen tar opp. NB: Ikke bring nye momenter inn helt på slutten. Har du glemt noe, så omrediger og putt det inn der hvor det hører hjemme.