Biologi – Hjernen og nervesystemet

Posted i kategorien Biologi | Biologi 2 on the 11.04.2012
Download PDF

Nevroner

Tre typer

–          Sensorisk nervecelle: transporterer meldinger fra sanseorganer til ryggmarg og hjerne

–          Motorisk nervecelle: transporterer meldinger fra hjerne og ryggmarg til muskler og kjertler

–          Internevron: forbindelser i nervesystemet mellom andre nerveceller

–          Overfører signaler ved hjelp av elektriske impulser og kjemiske stoffer

–          Finnes i hjernen, ryggmargen og det perifere nervesystemet

–          Danner grunnlag for tanker og psykologiske funksjoner

–          Består av : dendritter – cellekropp – akson med myelinlag og ranviersk innsnevring – aksonende

–          Nervecellen er dekket av en beskyttende membran, men har ionekanaler (natriumkanaler og kaliumkanaler)

 • Innsiden er ladet med anioner og K+ ioner
 • Utsiden er ladet med Na+ og Cl
 • = innsiden er negativt ladet pga Clà spenningsforskjell på -70mV = hvilepotensialet

–          Aksjonspotensiale = nerveimpuls avføres etter simulering fra andre nerveceller

 • Ved hvilepotensialet er ionekanalene stengt, men 10 ganger mer Na ute enn inne
 • Nevronet stimuleres så Na-kanalene åpner seg, Na går inn = depolarisering – innsiden blir positiv
 • For å gå tilbake til hvilepotensialet åpnes kaliumkanaler og natriumkanaler stenges à kalium går ut
 • Vekselsvis åpnes disse kanalene og sender nervesignalet gjennom cellen
  • Absolutt refraktær periode: tidsintervall etter aksjonspotensiale da nevronet ikke kan stimuleres på nytt
  • Alle-eller-ingen-lov: styrke på stimuli ubetydelig, nervecellen fyrer med maks styrke eller ingenting
  • Trinndelt potensiale: endring i et nevrons elektriske potensiale proposjonalt med stimuli, ikke nok til aksjonspotensiale

–          Myelinlag (fettlag av gliaceller) rundt aksonet gjør at ionene ikke kan slippe gjennom, men dette kan de i de ranvierske innsnevringene (uten/tynt myelinlag) à depolarisering i en innsnevring aktiverer depolarisering i den neste (nervesignalet hopper mellom)

–          Signaloverføring mellom nevroner er en kjemisk overføring

–          Synaptisk kløft i enden av aksonet sender ut nevrotransmittere fra synaptiske hulrom som vandrer over kløften og fester seg i mottakermolekyler/reseptor

–          Kan føre til videre depolarisering eller stoppe nervesignalet à aksjonspotensiale eller trinndelt poteniale

–          Fjerner nevrotransmittere ved å ta de tilbake til aksonenden eller deaktiveres av nye nevrotransmittere

–          Acetylkolin: nevrotransmitter som er involvert i hukommelsen i noen nevrale nettverk og som opptrer i synapser ved muskler

–          Nervecellemodulator: nevrotransmitter som forsterker eller modifiserer aktiviteten til nerveceller

–          Psykoaktive medikamenter: påvirker hjerneaktivitet

Agonist: medikament som forsterker eller imiterer nevrotransmitters effekt

Antagonist: medikament som hemmer nevrotransmitters effekt

Nervesystemet

Deles inn i to:

–          Sentralnervesystemet: hjernen, den forlengede marg og ryggraden

–          Det perifere nervesystemet: alle nerveceller som forbinder sentralnervesystemet med muskler, kjertler og sanseorganer

–          Det perifere nervesystemet deles inn i

Det somatiske nervesystemet: sansing og motorikk, viljestyrt

Det autonome nervesystemet: aktiverer ufrivillige muskler, indre organer, ikke viljestyrt

–          Det autonome nervesystemet deles igjen inn i

Det parasympatiske nervesystemet: ”avslappende” effekt, virker inn ved normale situasjoner

Det sympatiske nervesystemet: aktiverende effekt, virker inn ved for eksempel stress

 • Homeostase: vedlikehold av biologisk likevekt

Studier av hjernen

–          Nevropsykologiske tester: oppgaver og spørsmål som måler non-verbal og verbal atferd, tester etter hjerneskader

–          Produsere hjerneskade ved elektriske impulser, medisinske inngrep eller innsprøyting av kjemikalier

–          Elektroencefalogram (EEG): apparat som registrerer nervecelleaktivitet ved hjelp av elektroder festet til hodebunnen

–          Hjerneavbildning

 • CT/CAT-skanning: hjernestruktur fra alle vinkler, røntgenstråler
 • MRI: detaljert bilde med farger av levende vev, magnetfelt

? STRUKTUR

–          PET: visuell avbildning av hvordan radioaktivt stoff absorberes av hjerneceller, indikerer hvor aktiv en celle er når spesifikke oppgaver gjøres

–          fMRI: visuelt bilde som viser blodstrømningene i hjernen tatt med mindre enn ett sekunds mellomrom

? FUNKSJON

Hjernens struktur og funksjon

Hjernen deles ofte i tre:

(1) Bakre del av hjernen: ligger rett over ryggmargen, inneholder lillehjernen og hjernestammen

–          Mest primitive del av hjernen

–          Inneholder hjernestammen

 • Margen: hjernestammestruktur som styrer livsviktige funksjoner, for eksempel hjerteslag og åndedrett
 • Hjernebroen: hjernestammestruktur med sensoriske og motoriske områder involvert i søvn og drøm

–          Og lillehjernen

 • Koordinasjon av bevegelse
 • Noen sider ved læring og hukommelse

(2) Mellomhjernen:

–          Inneholder klynger av sensoriske og motoriske nerveceller

–          Impulser til og fra øynene ligger her

–          Nettformet formasjon

 • Fingerformet struktur fra bakhjernen og forhjernen

Viktig for bevissthet, søvn og oppmerksomhet

 • Sender impulser til og aktiverer høyere hjernesentre (oppstigende del) og blokkerer selektivt noen former for input (nedstigende del)

(3)Forhjernen:

–          Mest avanserte del fra evolusjonistisk standpunkt

–          Storehjernen deles i venstre og høyre hjernehalvdel

–          Thalamus

 • Plassert over midthjernen
 • Hjernens sensoriske sentralbord, formidler hjerneimpulser videre

–          Hypotalamus

 • Ligger mellom thalamus og hypofysen
 • Kontrollerer autonome og hormonelle prosesser
 • Viktig  for emosjon og motivasjon

–          Det limbiske system

 • Hippocampus

Dannelse og lagring av minner

 • Amygdala

Organisere følelsesmessige og motivasjonelle responsmønstre, spesielt i sammenheng med frykt og aggresjon

–          Cerebral cortex/ hjernebark

 • Det grå, sammenfoldede ytre dekke av hjernen
 • Viktig for høyere ordens sansing, bevegelse, persepsjon, mentale prosesser
 • Inndeles i: Frontallappen, parientallappen, occipitallappen, temporallappen

–          Motor cortex, den motoriske hjernebarken

 • Bakre del  av frontallappen som kontrollerer viljestyrte bevegelser i motsatt  side av kroppen (kontrollerer over 600 muskler!)

–          Somatisk sensorisk cortex

 • Barkaktige remser i den fremste del av forntallappen som mottar sanseinntrykk fra motsatt side av kroppen

–          Wernickes område

 • Venstre hjernehalvdel, temporallappen
 • Talegjenkjennelse, språkforståelse

–          Brocas område

 • Venstre hjernehalvdel, frontallappen
 • Språkproduksjon

–          Assosiasjonshjernebarken

 • Områdene i den cerebrale hjernebarken som ikke har noen sensorisk- eller bevegelsesfunksjon, men involvert i persepsjon, språk og andre psykologiske funksjoner

? Frontallappen skiller mennesker fra dyr. Kattens frontallapp utgjør va 3,5% av hjernen, 29% hos mennesket

–          Prefrontal hjernebark

 • Område av frontallappen rett bak øynene
 • Planlegging, selvbevissthet og ansvar

–          Corpus callosum

 • Bredt bånd av hvite, myeliniserte fibre som sørger for kontakt og kommunikasjon mellom de to hjernehalvdelene
 • Lateralisering: graden av lokalisering av en funksjon i høyre/venstre hjernehalvdel
 • Studier av hjerneskader indikerte tidlig at
 • Venstre hjernehalvdel: språk, matematikk og logikk. POSITIVE FØLELSER
 • Høyre hjernehalvdel: musikalse, artistiske evner, forståelse av bilder og sammenhenger. NEGATIVE FØLELSER

–          Hjerneplastisitet: Hjernecellers evne til å forandre struktur og funksjon som følge av erfaring, aktivitet eller skade

Helbredelse av nervesystemet

–          Nervecelleproduksjon

–          Hjernestammceller: Umodne celler som kan spesialisere seg til alle typer celler hjernen trenger

Nervesystemets kontakt med det endokrine systemet

–          Begge er transportsystem for informasjon – endokrine systemet bruker sirkulasjonssystemet for frakting av hormoner, nervesystemet går raskere

–          Begge har reseptorer som kjemiske stoffer passer i som nøkkel i lås

–          Nerver aktiverer hjernen, hjernen aktiverer hormoner

–          Hormoner påvirker kroppen, følelser, tanker, lyster osv.

Nervesystemets kontakt med immunsystemet

–          Begge har evnen til å tolke, huske og respondere til stumuli

–          Fagocytter og lymfocytter har reseptorer for nevrotransmittere, kan altså påvirkes av kjemiske stoffer fra hjernen

–          Immunforsvarceller kan også produsere hormoner og nevrotransmittere

–          Stress, depresjon og pessimistisk tenkning svekker immunsystemet, mens optimistisk tankegang, humor og sosial kontakt opprettholder immunsystemets funksjon