Rettslære – Metodelære

Lastet opp i kategorien Rettslære den 17.02.2012

I jussen snakker vi om erstatning:

 • I kontraktsforhold
 • Utenfor kontraktsforhold

Vi sier gjerne at erstatningsreglene bygger på tre hovedsyn:

 • Prevensjon – forebygge uønsket atferd.
 • Reparasjon – den som har voldt skaden, må reparere den.
 • Pulverisering – vi må forvente at det oppstår skader.

Erstatningsrettens kilder finner vi i:

 • Lovfestet rett
 • Ulovfestet rett

Vilkår:

Det må foreligge:

 • Et ansvarsgrunnlag
 • En årsakssammenheng
 • Påregnelighet
 • Et økonomisk tap

To hovedtyper av ansvarsgrunnlag:

 • Subjektivt ansvar (skyldansvar)
 • Objektivt ansvar (ansvar uten egen skyld)

Lovfestet ansvarsgrunnlag à Det er en lov

Ulovfestet ansvarsgrunnlag à Det finnes ikke lov om det (må bruke rettspraksis)

Skadeerstatningsloven § 1.1

-          Under 18 år

-          Forsettlig eller uaktsomt

-          Rimelig à Rimelighetsvurdering

 • Alder
 • Utvikling
 • Utvist atferd
 • Økonomisk evne
 • Forholdene ellers
 • OBS! Yngre enn 7 år er personen ikke erstatningspliktig

Skadeerstatningsloven § 1.2

1.

-          Mangel på tilsyn?

-          Kan de bebreides?

-          Burde de ha grepet inn?

Foreldrenes erstatningsansvar Skadeerstatningsloven § 1-2:

 1. 1.      Subjektivt ansvar:
 • Foreldrene kan bebreides for det som har skjedd.
 • Ingen beløpsgrense
 1. 2.      Objektiv ansvar:
 • Foreldrene er ansvarlig uavhengig av skyld
 • Ansvaret er begrenset til 5.000 kr for hver skadeforvoldelse
 • Vilkår:

-          Øvre aldersgrense: Barnet må være under 18 år.

-          Barnet må ha utvist skyld, dvs. forsett eller uaktsomhet.

-          Nedre aldersgrense: 7 år (følger av rettspraksis)

-          Foreldrene må bo sammen med barnet og ha omsorgen for barnet.

Bilansvarsloven av 1. juni 1961

§ 1.

Bygger på tre prinsipper:

 • Forsikringsplikt à Til gunst for skadelidte
 • Forsikringsselskapet har objektivt ansvar for den skadelidte
 • Forsikringsselskapet kan søke dekning hos bileieren eller føreren

§ 3.

Motorvogn à

§ 4.

Objektivt ansvar

 • «Motorvogn gjør» à Er skaden typisk for det faremomentet for bilen i bruk?

Produktansvarsloven av 23. desember 1988

§ 2-1.

Ansvarsgrunnlag

§ 1-3

Produsent

Sikkerhetsmangel à Produktet byr ikke på den sikkerheten som en bruker eller allmennheten med rimelighet kunne vente

Eksempel:

-          Fabrikasjonsfeil

-          Konstruksjonsfeil

-          Utviklingsfeil

-          Instruksjonsfeil

-          Systemfeil

Årsakssammenheng:

 • Nødvendig årsakssammenheng mellom påståtte feil og skaden.
 • Er skaderisiko kjent og påregnelig for folk flest?

Oversikt over de lovfestede ansvarsgrunnlagene:

Barnas ansvar Foreldres ansvar Bilansvar Produktansvar Arbeidsgiveransvar
Skadeerstatningsloven § 1-1 Skadeerstatningsloven § 1-2 Bilansvarsloven § 4 Produktansvarsloven § 2-1 Skadeerstatningsloven § 2-1
Barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de volder forsettlig eller uaktsomt. Gjelder fra 7 år og oppover. Foreldre plikter å erstatte skade voldt av barn og ungdom under 18 år, så fremt de har latt det mangle på tilbørlig tilsyn, med inntil 5.000 kr. Gjør en motorvogn skade har skadelideren krav på skadebot fra det forsikringsselskapet som vogna er forsikret hos. Produsenten plikter å erstatte skade som hans produkt volder og som skyldes at det ikke byr den sikkerhet som en bruker med rimelighet kunne vente. (Sikkerhetsmangel) Arbeidsgiver svarer for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid for arbeidsgiveren.
Arbeidsgiver er den som
- Under 18

- Forsettlig eller uaktsomt

- Det må være rimelig

- Skade voldt av barn under 18

- Mangel på tilbørlig tilsyn

- Ikke gjort det som med rimelighet kan kreves

- Forsettlig eller uaktsomt

- Bo sammen med barnet/ omsorg for barnet.

- Inntil 5.000 kr

- Motorvogn gjør skade

- Krav på erstatning fra forsikringsselskapet motorvogna er forsikret hos.

-

- Produktet må ha sikkerhets mangel

- Produktet må føre til skade

-

- Den ansatte må ha handlet uaktsomt eller forsettlig

- Må ha skjedd i tjeneste

- Ansettelsesforhold

- Naturlig del av arbeidet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erstatning – Myndige personer:

 • Ulovfestet
 • Det ulovfestede skyldansvaret
 • Culpa – Latin for skyld
 • Aktsomhetsvurdering:
  • Momenter:
  • Livsområde – Arbeidstilstand (yrke), oppsett (på veien i en bil, skitur, om natten osv.)
  • Skaderisikoen – Er atferden farlig? Er det stor risiko?
  • Normer og regler – Eks kjemilærer som glemmer å dele ut briller.
  • Handlingsalternativer – Kunne skadevolderen ha handlet på en annen måte?
 • Andre momenter:
 • Tidspress?
 • Innsett risiko på forhånd?
 • Må kunne klandres for det han har gjort.
 • Atferden må ha vært uansvarlig og uforsvarlig.

Avtalerett

Ulike typer avtaler:

-          Formuerettslige avtaler – Ikke formuerettslig avtale

-          Ensidig bebyrdende – Gjensidigbebyrdende

-          Avtalens innhold

-          Partene – Forbrukere à Andre

Individuell avtale – Standardavtale

Ulike typer utsagn:

-          Løfterà Skaper en plikt for mottakeren

-          TilbudàForutsetter en aksept

-          Påbudà Skaper en plikt for mottakeren og en rett for den som gir det.

Hovedprinsippene i avtaleretten:

-          Avtaler skal holder à Unntak – Ugyldig avtaler
Mange avtaler kan omgjøres

-          Formfrihet
Noen unntak

-          Avtalefrihet
Det må ikke være ulovlig, strid med ærbarhet,

Avtaleloven av 1918:

-          Hoved loven for avtaler

-          Avtaleloven kapittel 1 er deklaratorisk

Kjernespørsmål:

Når står man overfor en uforpliktende forberedelse (til en rettslig disposisjon)

Og når kan det sies at sitatet er forlatt? (og blitt en rettslig bindende disposisjon)

Viljeserklæring: Tilbud og aksept er viljeserklæring. Stifter rettigheter og plikter.

Ulike partsutsagn:

Løfter: Partsutsagn som tar sikte på å skape en rett for adressanten og en forpliktelse for giver.

Når et løfte forutsetter en aksept for å bli bindende er det et tilbud.

Når er et tilbud bindende?

-          Når det har kommet til adressantens kunnskap.

-          Kan kalles tilbake hvis tilbakekallelsen kommer fram samtidig eller før tilbudet (avtl § 7)

Avtale à Tilbud + Aksept

«Rimelig tid»:
Varens beskaffenhet à Holdbarhet

Partenes forhold à Enkeltstående avtale? Fast forbindelse?

Avtalens karakter à Langsiktig? Komplisert?

Tilbakekallelse av fullmakt:

Stillingsfullmakt à

Frasagnsfullmakt à § 13 à Fått beskjed

§ 14 à kunngjort via annonse

§ 16 à fullmakts beviset må være inndratt / innlevert

Oppdragsfullmakt à § 18 à fått beskjed

Avtaleloven § 12 à generell bestemmelse om tilbakekallelser

Avtaleloven § 19 à fullmaktsgiver kan bli bundet til tross for korrekt tilbakekalt fullmakt. Gjelder hvis fullmaktsgiver hadde grunn til å tro at fullmektigen ville prøve å unngå avtale med en bestemt tredjeperson. à I et slikt tilfelle får man en varslingsplikt.
Hvis 3.person var i god tro.

Avtaleloven § 20 à Ond troende 3.person beskyttes ikke.

Ugyldig avtaler:

Avtaleloven § 33:
Særpreg 1 à Definerer ikke klart innholdet. «Sekkebestemmelse»
Kan supplere de andre ugyldighetsbestemmelsene.

Særpreg 2 à

1. Foreligge visse omstendigheter
2. Motparten må anta å kjenne til eller burde kjent
3. Strider mot redelighet og god tro

§ 36 – Den sentrale ugyldighetsregelen ( generalklausul)
- Overlapper
- Fleksibel (hel/delvis ugyldighet
- Rettslig standard, skjønn

Urimelighetsvurderingen:
- Skjønnsmessig
- Det samlede resultat, en helhetsvurdering
Måtestollen er på oppfyllelsesstadiet
- Må være en klar forskjell

Svake ugyldighetsgrunner (særlig vekt på Avtaleloven § 33)

 1. Presentere et tema
 2. Løse en oppgave innenfor eget tema
 3. Løse en oppgave innenfor et annet tema

Angrerettloven

Kjøp utenfor fast utsalgssted:

-          Når varen ikke er kjøpt i b)

-          Messer

-          Homeparties

-          Arbeidsplassen

Selger plikter å gi opplysninger:
Før avtalen inngås skal selger:

-          Gi opplysninger om pris

-          Gi opplysninger om viktige egenskaper ved varen eller tjenester

-          Gi opplysninger om leveringstid

-          Gi opplysninger om leveringsvilkår

Forvaltningsretten

I

 • Etablerer de organer som politiske myndigheter anser som nødvendig for å styre samfunnet (nav, skatteetaten)
 • Bestemmer hva disse organene kan eller skal gjøre
 • Bestemmer hvordan disse organene skal utføre sine oppgaver
  à Rettslig grunnlag for å utøve offentlig myndighet

II

 • Setter grenser for den offentlige handlefrihet. Må kunne påvise et rettslig grunnlag (hjemmel)
  Må holde seg innenfor grensene satt av Grunnloven, forskrift som virksomheten bygger på.

Forvaltningsretten handler om at staten og regjeringen delegerer oppgaver til departementer, direktorater, selskaper, organer og lokalforvaltningen.