Samfunnsfag – Kriminalitet

Posted i kategorien Samfunnsfag on the 17.02.2012
Download PDF

Hva handler kriminalitet om? Kriminalitet handler om handlinger som er straffbare i henhold med til straffelovgivningen eller andre etablerte sosiale normer. Noen definisjoner av kriminalitet, er det ikke bare nødvendig at en handling rammes av en straffeparagraf, men at den også blir formelt sanksjonert, for at det kan kalles kriminalitet. De fleste som gjennomgår kriminalitet er gutter i ungdomsalderen. De bryter lover og regler. De har mangel på samfunnsmoral.  Kriminalitet gjelder ikke bare gutter, men kvinner også. De fleste aldersgruppene driver med kriminalitet

Økonomisk kriminalitet
handler om pengefalsk, dokumentfalsk, underslag, bedrageri og utroskap, forbrytelse i gjeldsforhold og forseelse mot lov om merverdiavgift
bedrageri betyr: Det å narre penger fra noen under falske forutsetninger

Vinningskriminalitet
hovedsakelig tyverier, men også visse typer underslag, bedrageri og utroskap og heleri og ran. Tross i at ran også involverer trusler eller vold
– Heleri betyr – Det å hele stå tiltal

Voldskriminalitet
som de grovere typene drap legemsbeskadigelse og mindre fysisk skadelige typer som legemsfornærmelse, trusler, tvang/frihetsberøvelse, i tillegg til offerfokuserte benevnelser som mishandling i familieforhold og vold mot offentlig tjenestemann. Som begge kan innebære både fysisk vold og trusler.
Legemsbeskadigelse – Det å skade en persons legeme 

Seksualforbrytelser
Ulike typer voldtekt, seksuell omgang med barn under 16 år, flere andre alder, og pornografi.

Narkotikaforbrytelser
De mest alvorlige typene, som salg, kjøp, smugling og produksjon.

Skadeverk
Litt simpel og grov skadeverksforbrytelse samt skadeverksforseelse