Historie – Tyskland etter 2. verdenskrig

Posted i kategorien Historie on the 10.02.2012
Download PDF
  • Forklar hva Berlinblokaden var. Hvordan svarte vestmaktene på dette?

De innførte ny valuta i vestsonene i Tyskland, og sovjetunionen fattet mistanke på hele landet. Stalin stengte alle forsyningslinjer til Vest- Berlin, og forsyninger kunne nå bare flys inn av vestmaktene. Berlinblokkaden kom i 1949, og følgene dens var at den tilspisset motsetningene mellom øst og vest og påskyndet dannelsen av to tyske stater.

 

  • Hva skjedde med den politiske organiseringen av Tyskland i 1949?

Når den var over, tokk vestmaktene sine okkupasjonsområder og slo dem sammen i en forbundsstat (Bundes-republik Deutschland (BRD), og det ble bestemt at Vest-Berlin ikke skulle styres forbundsrepublikken.

 I oktober 1949 kom Sovjetunionen, og omgjorde sin okkupasjonssone til Deutsche Demokratische Republikk (DDR).

I april 1949 ble NATO dannet, 12 land underskrev avtalen om en forsvarsallianse, angre på et land var angrep på alle landene som var medlemmer. I samme år ble det også dannet sovjet-østeuropeisk økonomisk sammarbeidsorganisasjon som ble kalt COMECON.

 

  • Det er tydelig at disse årene (1945-49) markerte en stadig større tilspissing av forholdet mellom øst og vest. Oppsummer grunnene til dette.

I februar 1948 ble det et kupp i Tsjekkoslovakia og kommunistene overtokk makten. Frem til da hadde landet vært de eneste i Øst-Europa med helt frie valg og parlementarisk systemt.. I vest var det ikke akseptert, det gav konflikt mellom øst og vest i Tyskland. Amerika visste at uten Tyskland ville det være en svak økonomi i Europa. Det gjorde at Tyskland måtte bli selvstendig med solid økonomi. Sovjetunionen ønsket et nedrustet nøytralt og samlet Tyskland, og de krevde at landet skulle betale alle krigsskadeerstatningene. USA og Storbritannia ville ikke dette og trakk seg fra sine soner i 1946

 

  • Når og hvorfor ble Berlinmuren bygget?

13.august 1961: De østtyske myndighetene stenger grensen mellom Øst-og Vest-Berlin. I løpet av en uke blir Berlin-muren bygget.

Øst Tyskland hevdet at de bygde muren for å forhindre antifascistisk
aggresjon fra vest. Den ble bygget for å hindre at folk stakk av til vesten. 21. juni 1963 utstedte den østtyske forsvarsministeren en befaling som etablerte en 30 – 100 meter bred sone langs grensen til Vest Berlin. Innbyggerne fikk streng kontroll rundt seg, og trengte spesiell tillatelse. De første betongelementene ble reist 15. august 1961.
Etter hvert ble muren modernisert slik at den ble vanskeligere og ta seg over. (4 ganger ble den ombygd)
Den bestod av 12 km mur og 137 km med piggtrådgjerde. Langs muren var det satt opp
116 vakttårn. Etter oktober 1964 ble muren stadig forbedret og den fikk sitt
endelige utseende rundt 1980. 

  • Hva slags nye problemer oppsto i Øst-Europa fra 70-årene?

Utover i 1970-årene førte den økonomiske tilbakegangen i Vest-Europa til at importen fra Øst-Europa ble mindre. Øst – Europa hang i tillegg etter i teknologi innenfor data. Bedriftene i øst brukte 3 ganger mer energi på å produsere en vare som i Vest –Europa. Øst-Tyskland var bygget opp av at den var en militær- og politistat.