Økonomistyring – Produktkalkyler

Posted i kategorien Økonomistyring on the 10.02.2012
Download PDF

 

8.1 – Formålet med produktkalkyler

Viser kostnader og fortjeneste

 1. Hvilken pris?
 2. Hvilke produkter?
 3. Budsjett
 4. Lønnsomhet (investeringer)
 5. Verdi varebeholdning
 • Prisstrategier
 1. Markedsbasert Hvilken verdi har produktet for kunden?
 2. Kostnadsbasert Hvilken pris må vi ta?
 • Inndeling av kostnader
 1. Faste
 2. Variable
 3. Direkte
 4. Indirekte
 • Merverdiavgift?

Holdes utenfor bortsett fra når vi ønsker å se på salgspris til kunde, dvs. salgspris inkl. mva.

8.2 – Kalkyle i handelsbedrifter

 • Selvkostmetoden (inntakskost = direkte kostnader)

–      Kan gjøres på to måter (se modell s. 195):

–      Inntakskost + indirekte kostnader (%) + fortjeneste (%)

–      Inntakskost + avanse (%)

= Salgspris uten mva

–       Selvkost = direkte + indirekte kostnader

–       Fortjeneste må også kalkuleres (prosent av selvkost)

–       Alternativt kan vi legge inn en avanse som skal dekke både fortjeneste og indirekte kostnader

 • Bidragsmetoden

(forutsetter at varekostnad = inntakskost = variable kostnader)

–      Inntakskost + dekningsbidrag = Salgspris uten mva

Husk at pris er per enhet! Da må de andre tallene også være per enhet!

Salgspris uten mva – per enhet

– variable kostnader – per enhet

= Dekningsbidrag – per enhet           (bidrar til å dekke faste kostnader)

8.3 – Å finne tilleggssatsene

 • Tilleggssatser:

–      Kan beregnes for bruk i produktkalkyler fremover forutsatt at kostnadene ikke endrer seg vesentlig

–      Skal beregnes for hovedaktivitet (noen inntekter/kostnader må kanskje holdes utenfor)

–      Renteinntekter/-kostnader

–      Renteinntekter er ikke knyttet til hovedaktiviteten, tas ikke med i kalkylene

–      Rentekostnad er en indirekte kostnad som tas med.

 • Avanse

–      Prosent av varekostnaden

–      Skal dekke indirekte kostnader og fortjeneste

 • Påslag

–      Faktor som multipliseres med inntaktskost

–      Gir salgspris inkludert mva

 • Bruttofortjeneste

–      Prosent av salgsinntekt

–      Sier noe om fortjeneste i en viss periode (ut fra regnskapet)

 • Kalkyle

–      skal gi grunnlaget for prisen på en vare

–      Vi må også ta hensyn til markedet
8.4 – Kalkyle i tjenesteproduksjon

1. Vanlige kalkyler, selvkost / bidragsmetode

 1. Timepris
 • Selvkostkalkylen

–      Ofte lave varekostnader i forhold til de indirekte

–      Eksempel: Serveringssted, frisør

 • Bidragsmetoden

–      Dekningsbidrag =

 •             Pris (uten mva) – sum variable kostnader
  Timepris skal dekke alle kostnader:

–      Materialer

–      Tid (lønn)

–      Andre kostnader

–      Fortjeneste