Rettslære – Ansvarsgrunnlag

Lastet opp i kategorien Rettslære den 09.02.2012

 • Subjektivt ansvar (skyldansvar) – må ha utvist skyld – ikke lovfestet – rettspraksis
 • Objektivt ansvar – noen får ansvar uten å ha begått en uaktsom handling – lovfestet

Det subjektive ansvaret (skyldansvar – culpa)

 • Skadevolder må ha skyld + ha opptråd forsettlig eller uaktsomt
Skyldegrad Erstatningsansvarlig?

 

Forsett Ja
Grov uaktsomhet Ja
Uaktsomhet Ja
Hendelig uhell Nei
 • Ulovfestet – men også tilfeller av lovfestet (foreldres erstatningsansvar for barnshandling, Skl. § 1-2 nr 1)

Aktsomhetsvurdering:

 • Hvordan ville en fornuftig person ha handlet (utgangspunktet)
 • Momenter:
  • Livsområde
  • Skaderisiko
  • Normer og regler
  • Handlingsalternativer