Rettslære – Erstatningsrett

Lastet opp i kategorien Rettslære den 09.02.2012

 • Skadeerstatningsloven av 13.juni 1969 (SKL.)
 • Produktansvarsloven av 23. Desember 1988
 • Bilansvarsloven av 3. Februar 1961

+ Rettspraksis

 • Erstatningsretten behandler erstatning utenfor kontraktforhold.

Formålet med erstatningsreglene:

 1. Prevensjon
 2. Reparasjon
 3. Pulverisering
 • Tapet vil bli fordelt på flere, gjennom forsikning
 • Bedriften, advokater, arkitekter,

Erstatningsvilkår:

I Norge er det fire vilkår som alle må være oppfylt for at en skadelidt skal ha krav på erstatning fra skade volder.

Det må foreligge:

 1. Ansvarsgrunnlag: Det vil si hjemmel for erstatning
 2. Årsakssammenheng: Det må være sammenheng mellom en handling og tapet som kreves erstattet.
 3. Påregnelighet: Tapet må være påregnelig. Det må være mulig å forutse konsekvensene av handlingene.
 4. Et økonomisk tap: Bare økonomisk tap som dekkes (gjelder særlig ting)

Mén erstatning: Skl. § 3-2

Vilkår er at skadelidte har fått varig og betydelig skade av medisinsk art.

Oppreisning: Ved mishandling, seksuelle overgrep eler lignende. Vilkåret er at skade volder har opptrådt forsettelig eller grovt uaktsomt.

 

Barns og foreldres erstatningsansvar

 • Skadeerstatningsloven (skl.)
  • § 1-1 (barns ansvar)
  • § 1-2 (foreldres ansvar)
  • Skl.§ 1-1
   • Under 18 år
   • Forsettelig
   • Uaktsomt
   • Rimelighetsvurdering: Hvor gammel er barnet (Rettspraksis på ca. 7 år. Sjelden at barn under 10 år blir ilagt ansvar) Barnets utviklingsnivå (må ta utgangspunkt i hvordan en vanlig person på samme alder ville oppført seg)
   • Rimelighetsvurdering legger vi vekt på:
    • Utvist atferd
    • Økonomisk evne: Prøver å unngå at mindreårige blir gjeldsslaver.
    • Forholdene ellers: Med i en gjeng
    • Forelderens erstatningsansvar
     • Skl.§1-2, nr 1 og 2
     • Skl.§ 1-2 nr 1: Foreldrene må kunne klandres for det som er skjedd. Skyldansvar.
     • Skl.§1-2, nr 2: Objektivt ansvar (ansvar uten skyld)
     • For at foreldrene skal bli erstatningsansvarlige, må foreldrene:
      • Bo sammen med barnet
      • Ha omsorg for barnet
      • Skaden må være forvoldt forsettelig eller uaktsomt
 • Begrenset til 5000 kr per hvert tilfelle.