Rettslære – Kjøpsrett og forbrukerrett

Posted i kategorien Rettslære on the 09.02.2012
Download PDF

Hva er et kjøp?

 1. Det har med to parter å gjøre- en kjøper en selger
 2. Kjøperen overtar et formuesgode (noe som kan verdsettes i penger)
 3. Kjøperen blir eier av formuesgodet (i motsetning til leie, lån)
 4. For at det skal være et kjøp, betaler man med penger. Hvis ikke det er et kjøp, kan det være et bytte. Ytes det ikke vederlag i det hele tatt, er det en gave

Definisjon:

Det foreligger et kjøp når eiendomsretten til en formuesgode blir overdratt fra en selger til en kjøper mot vederlag i penger.

Inndeling etter partene:

 • Forbrukerkjøp: Et viktig skille går mellom forbrukerkjøp og andre typer kjøp, blant annet pga at forbrukerkjøpene reguleres av en egen lov.
 • Forbrukerkjøpsloven av 21.juni 2002
 • De andre typer kjøpene reguleres av kjøpsloven 13.mai 1988

Hva er et forbrukerkjøp?

 1. 1.     Selgeren må opptre i næringsvirksomhet
 2. 2.     Kjøperen må være forbruker

Inndeling etter partene:

Næringskjøp: Kjøp mellom næringsdrivende.

–        Eks: En advokat som kjøper møbler til kontoret sitt

Privatkjøp:

–        Eks: Hvis to klassekammerater inngår en avtale om at den ene skal selge noe til en annen.

Vi finner disse lovene i kjøpsloven.

Inndeling etter salgsgjenstanden:

 • Individuelt bestemte gjenstander, en gjenstand som ikke kan erstattes med en annen, f.eks. kunst, brukt bil
 • Artsbestemt gjenstand: Gjenstander som kan erstattes av andre tilsvarende gjenstander, f.eks. nye biler

 

Inndeling etter oppgjørsmåter:

 • Kontantkjøp
 • Kredittkjøp
 • Forskuddskjøp

Fravikelige og ufravikelige regler:

Kjøpsretten er fravikelig: Man kan inngå en avtale som man vil.

Unntak fra denne regelen: Forbrukerkjøp. Det kan ikke avtaler vilkår som er dårligere for kjøperen enn det som følger av forbrukerskjøpsloven, se loven  § 3, 1 ledd = ufravikelige.

Forbrukerskjøpsloven er en spesiallov om forbrukerkjøp. Det er mange likheter mellom de to lovene (kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven). Vi skal konsentrere oss om de viktigste forskjellene.

For at loven skal gjelde, stilles det krav til:

 • Varen
 • Partene i kjøpsavtalen
 • At det må dreie seg om kjøp

Gjelder for kjøp av ”ting” som man foretar som forbruker:

Fkjl. § 1

Fkjl.§ 2

Når skal vi bruke kjøpsloven?

 • Privatkjøp
 • Næringskjøp (ikke med kompetansemålene)

Gjelder ikke fast eiendom

Prinsipp om ytelse mot ytelse: Dvs. forbrukeren får overlevert varen samtidig som selgeren får betaling (fkjl.§ 9, kjl.§ 10)

Kan avtale andre løsninger (ved begge typer kjøp), f.eks. kredittkjøp

Selgerens plikter:

Nesten de samme i fkjl. Som i kjl. Knyttet til 3 forhold

 • Leveringen skal skje på rett sted
 • Til rett tid
 • Det skal leveres kontraktmessig vare ( vare uten feil)

Leveringssted:

Partene kan fritt avtale leveringssteder (fkjl.5, 3 ledd)

 1. Når partene har avtalt leveringssted, skal selger levere på avtalt sted
 2. Har de ikke avtalt et sted: Fkjl.§ 5

Privatkjøp:

Kjøpsloven skiller mellom flere 3 typer kjøp:

 • Hentekjøp: Tingen hentes av kjøperen. Kjl.§8. Varen er levert når den er mottatt av kjøperen
 • Plasskjøp: Selgeren bringer gjenstanden hjem til kjøperen. Tingen er levert når den er mottatt av kjøperen. Kjl.§7, første ledd
 • Sendekjøp: Gjenstanden skal sendes fra et sted til et annet. Må benytte seg av en mellommann: Fraktføren (Kjl.§ 7, andre ledd) Gjenstanden er levert når den er overtatt av fraktfører. Hvis selgeren selv frakter tingen, er den ikke levert før kjøperen har mottatt den.

Levering til rett tid.

 • Samme regler i fkjl. som i kjl. (kjøpsloven) – fkjl § 6, første ledd kjl. §9
 • Avtalefrihet
 • Er det ikke avtalt leveringstid skal leveringen skje innen rimelig tid. Fkjl § 6
 • Vurderes i hvert enkelt tilfelle
 • Det skal leveres en kontraktsmessig vare – dvs slik som det er avtalt, uten mangler

Det skal leveres en kontraktsmessig vare:

–        En vare som avtalt, dvs. en vare uten mangler

For at en forbruker skal gjøre mangelen gjeldene (f.eks. forlange en ny vare), må mangelen være tilstedet på det tidspunktet der risikoen går over fra selger til forbruker (vanligvis når varen er levert)

Mangler som vises innen 6 mnd. Etter risikoens overgang, skal som hovedregel ha eksistert ved risikoens overgang, fkjl.§ 13, andre ledd

Privatkjøp: kjl.§ 17-19

Ingen 6 mnd. Regel her – her gjelder risikoens overgang

 

Kjøperens plikter:

Kjøperen har plikt til å betale, hente, og motta varen.

F.kjl. Kap: kjøpesum og medvirkningsplikt. Stort sett identisk med kjøpsloven. Kapittel 6, som gjelder privatkjøp.

Fkjl. § 37 og kjl § 45: Rett kjøpesum

Avtalt pris eller gjengs pris = vanlig pris. Er det ikke gjengpris: betale det som er rimelig.

Merk kjl.§ 47: privatkjøp: Kjøperen må reklamere, dvs. si ifra til selgeren innen rimelig tid hvis han ikke vil godta prisen.

F.kjl.§ 38 + kjl.§ 49: Betaling til rett tid. Man kan ikke kreve forhåndsbetaling, hvis det ikke er klart avtalt.

F.kjl.§ 39 + kjl.§ 48, første ledd: Riktig betalingssted og betalingsform

Risikoovergangen

Reglene om risikoovergangen har betydning når man skal avgjøre om det er kjøperen eller selgeren skal bære tapet hvis varen blir skadet eller ødelagt pga situasjonen som ingen kan lastet for.

Reglene er noe forskjellig i kjl. Og fkjl. Fkjl. Skiller ikke mellom risikoovergangen  i plasskjøp, hentekjøp og sendekjøp, slik kjl. gjør.

Hovedregel. Fkjl.§ 14, første ledd, første punkt:

I forbrukerkjøp går risikoen for varen fra selgeren til kjøpere når varen er mottatt av kjøperen.

To unntak:

–        Fremskritt risiko for kjøperen (kjøperen har risiko for varen før den er levert) Fkjl.§ 14, 1 ledd, Fkjl.§ 14, andre ledd

Forlenget risiko for selgeren ved forbrukerkjøp, fkjl.§ 50

Risikoovergangen ved privatkjøp:

Hovedregel: kjl § 13. Risikoen går over fra selger til kjøperen når tinger er levert

Kjl.§ 14: Tilleggvirlkår for at risikoen går over på kjøperen: Tingen må være identifisert (skilt ut eller merket)

To unntak: Kjl.§ 13, andre ledd

§ 13 – tredje ledd

2

Kjl. § 66

 

Erstatning ved forsinket levering:

 1. Er de generelle erstatningsvilkårene til stede?
 2. Selve erstatningsutmålingen

Grunnvilkårene for erstatning er de samme i fkjl. Og kjl, men ansvarsgrunnlaget er noe annerledes

Ansvarsgrunnlag

 1. Fkjl. § 24, kontrollansvarsregelen
 2. Kjl. § 27: 2 ansvarsgrunnlag § 27- 1 ledd: Kontrollansvaret, kjl.§ 27 – 5 ledd: Skyldansvaret

Selgeren blir ansvarlig for forhold som ligger innenfor hans kontroll, men ikke det som ligger utenfor hans kontroll.

4 vilkår som må være oppfylt for at selgeren skal bli erstatningsansvarlig:

 1. En hindring
 2. Hindringen må ligge utenfor hans kontroll
 3. Selgeren må ikke ha forutsett at hindringer kunne oppstå på avtaletidspunktet
 4. Selgeren kan ikke med rimelige tiltak unngå eller overvinne følgene av hindringen

Alle 4 vilkårene må være til stede

Erstatningsutmålingen:

Reglene om erstatningsutmåling er noe forskjellig i fkjl. Og kjl.

Fkjl skiller ikke mellom direkte og indirekte tap, slik kjøpsloven gjør.

Privatkjøp: Kjøperen har krav på å få dekket det indirekte tapet, kjl. § 27 4 ledd: Hva som er regnet som indirekte tap er, i kjl.§ 67 – andre ledd

Mangelfull vare:

For å gjøre krav gjeldene:

 • Tidspunktet for mangelvurdering: Fkjl. § 18 – Første ledd: 6 mnd etter risikoens overgang
 • Krav til reklamasjon
 • Undersøkelsesplikt: fkjl.§ 16 – 3 ledd og 27, første ledd
 • Tilbakelevering av varen, fkjl.§ 51

Nøytral reklamasjon: Ved forbrukerkjøp må kjøperen si ifra til selger at det er noe galt med det man har kjøpt. Men man trenger ikke å si hva man krever.

Både kjl og fkjl. Har regler som kalles relativ reklamasjonsfrist og absolutt reklamasjonsfrist

Fkjl. § 27: En relativ reklamasjonsfrist, fkjl. § 27. 1 ledd

En absolutt reklamasjonsfrist, fkjl.§ 27 – 2 ledd

( 2 år/ 5 år)

Rimelig tvil, må ofte drøftes

Kjøpslovens vilkår:

Kjøperen må reklamere, si ifra til selgeren om mangelen og hva som kreves av selgeren.

Kjl. § 32 – 1 ledd: Må si ifra innen rimelig tid: Relativ reklamasjons plikt: Relativ reklamasjons plikt

Kjl. § 31: Kjøperen skal undersøke tingen så snart han/hun har anledning

Kjl.§ 32- 2 ledd: To årsfrist: Absolutt frist

Hva kan forbrukeren kreve ved levering av mangelfull vare? Fkjl. § 26 og kjl § 30

 • Heving, fkjl. § 32 og kjl. § 39

 

Kjøpers mislighold:

Reglene stort sett de samme i fkjl. Og kjl.

Knyttet til betaling og medvirkningsplikt.

Selgerens mulige krav: fkjl.§ 43 og kjl.§ 51:

 • Kan kreve oppfyllelse: fkjl. § 44 og kjl.§§ 52- 53
 • Kan kreve heving: fkjl.§ 45 og kjl.§§ 54 og 55
 • Kan kreve erstatning: fkjl.§ 46 og kjl.§ 57
 • Kan kreve renter, fkjl.§ 46 og kjl.§ 71
 • Kan holde ytelsen tilbake: fkjl.§ 9 og kjl.§ 10

 

Avbestilling og returrett:

Avbestilling og retur gjelder bare forbrukerkjøp: Fkjl.§ 41 – 1 ledd.

–        Dette må skje før levering

–        Kjøperen må betale full erstatning for det økonomiske tapet

 

Returrett etter levering: fkjl.§ 42: Ingen generell bytte og returrett

Omsorgsplikt: Både kjøperen og selgeren har omsorgsplikt fkjl.§ 60 og kap X1 i kjøpsloven