Historie og filosofi – John Stuart Mill (1806 – 1873)

Posted i kategorien Examen philosophicum | Historie og filosofi on the 08.02.2012
Download PDF

John Stuart Mill var en britisk filosof og økonom som regnes som en av de viktigste tenkerne innenfor den liberale tradisjonen. Han var sønn av en annen liberalist, James Mill, og han viet hele sitt voksne liv til å videreutvikle de politiske sidene av det liberale tankegodset. Mill var politiker og satt i underhuset i parlamentet i England.

John Stuart Mill blir sett på som en av de viktigste tenkerne innenfor sosialliberalismen, og var med på å bane vei for prinsipper vi fremdeles anser for å være grunnleggende demokratiske og menneskerettligste verdier. Han er kjent for boken han skrev om frihet; ”On Liberty.”

Mills syn på mennesket:

Utgangspunktet for Mills ideer var ønsket om å beskytte individets frihet. Mennesket er født fritt og med visse ukrenkelige rettigheter som ingen kan ta fra dem. Det enkelte individ bør derfor gis mulighet til å gjøre slik de selv vil, så lenge det ikke er til skade for andre. Mill mente at først når det blir gjort urett for andre, er det riktig å sette grenser for det enkelte menneskers frie livsutfoldelse.

Mills syn på verden og politikk:

På 1800 – tallet var den liberale statsoppfatningen dominerende. Mill trakk et skarpt skille mellom staten og samfunnet, Staten var et nødvendig onde som i minst mulig grad burde gripe regulerende inn i samfunnslivet. Idealet var den såkalte nattvekterstaten som begrenset seg til å holde ro og orden, sikre landet mot ytre fiender og legge forholdene til rette for det frie markedet. Som andre liberalister var Mill særlig opptatt av å hindre statlig maktmisbruk. Han ønsket seg en ”begrenset” stats, som i så liten grad som mulig grep regulerende inn i samfunnslivet. All konsentrasjon av makt representerer en fare for maktmisbruk, hevdet Mill. Det er derfor nødvendig av det politiske system blir organisert på en slik måte at makten blir spredd og makthaverne kontrolleres. Et folkevalgt parlament som kan holde regjeringen og byråkratiet i ørene, er derfor viktig. Det samme er ytrings- og organisasjonsfrihet, som sikrer at individene kan si sin mening og slutte seg sammen i organisasjoner for å kjempe for interessene sine.

Mills syn på kvinner:

Mill var opptatt av at kvinner skulle ha allmenn rettigheter, og på denne måten var Stuart Mill en pådriver for kvinners rettigheter. Han gikk i bresjen for at kvinner skulle ha en yrkeskarriere selv om de var gift, og diskuterte også på en forsiktig måte skilsmisse, selv om han i denne saken ikke trakk noen bastant konklusjon. I bunnen av dette engasjementet ligger en rettighetstenkning som knyttes til individet uavhengig av kjønn, rase og klasse.