Samfunnsfag – Demokrati (Øvingsark m. svar)

Lastet opp i kategorien Samfunnsfag den 08.02.2012

1. Demokrati og Diktatur:  Når folket bestemmer hvordan de skal ha det i landet. Via frie valg er det demokrati i landet. Demokrati er når folket bestemmer hvem som skal lede hele landet. Og folket er med på å velge ut disse organisasjonene(Stortinget, Regjeringen, kommunestyret, osv). Demokratiet forventer for eksempel at ledere(altså politikere) skal gjøre hverdagen bedre for oss. Og folker har størst makt.

I et diktatur er det mer vanlig at en person eller en mindre gruppe bestemmer over alle. Altså lite med frihet.

2. Hvilke utviklingstrekk kan svekke det norske demokratiet? Vurder kort hvordan demokratiet kan bevares og eventuelt styrkes.: Jeg tror det er lite som truer demokratiet i Norge direkte. Det som kan svekke det norske demokratiet at folk ikke er engasjerte nok i politikken. Fordi når store mengder av befolkningen ikke deltar i valg, mister de en viktig mulighet til å komme til ordet når beslutninger for hele landet(og for dem selv)skal tas.

3. Gjør kort rede for hva disse politiske ideologiene går ut på: konservativisme, liberalisme og sosialisme. Fordel noen norske partier etter disse ideologiene. Forklar også hvorfor du fordeler dem slik:

Sosialisme: vektlegger ønsket om økonomisk likhet mellom medlemmer i samfunnet. Partier som er sosialistiske er Arbeiderpartiet, Sosialistisk-venstrepartiet og Rødt.

Liberalisme: har opprinnelse i opplysningstiden. De n legger vekt på å begrense den politiske makten og få frem hver enkelt persons rettigheter fram i samfunnet. Partier som støtter dette er Fremskrittspartiet og Venstre.

Konservatisme: legger vekt på å bevare nåværende verdier. (Et kjent motto for konservative er «å forandre for å bevare»). Partier som støtter dette må være Kristelig folkepartiet og Høyre.
4 Gjør rede for de 4 påvirkningskanalene: valgkanalen, organisasjonskanalen, aksjonskanalen og mediekanalen. Gi eksempler på de ulike kanalene. Hva karakteriserer dem? Hvordan vil du vurdere dem som påvirkningskanaler (styrke/svakhet)?

Valgkanalen: Alle som har stemmerett kan bruke valgkanalen til å bestemme de partiene de vil stemme på. Denne kanalen påvirker, men veldig indirekte. At vi ber eller påvirker andre til å stemme på deres eget parti er en smart ide. Eks: Stortingets valg, lokalvalg, kommunevalg.

Organisasjonskanalen: Mange unge har sin egen interesseorganisasjon. Elevrådet på skolen for eksempel kan ta kontakt med skoleledelsen og få fram sine meninger. De påvirker indirekte de og, men mer direkte enn valgkanalen. Eks: Elevrådeorganisasjon.

Aksjonskanalen: Streik eller en underskriftskampanje er eksempler på ulike aksjonsformer som kan være påvirkende for å få politikerne. Det skjer direkte, fordi du streiker eller får med deg en god del med sivile borgere.

Mediekanalen: Et innlegg i avisen eller et innslag på direkte sending. Hvis du har noe og si kan du alltid gjøre dette via media. Dette påvirker mye, siden alle får det med seg.

 

5 Hvilke oppgaver har Stortinget:

vedta nye lover og endre eller oppheve gamle

vedta statsbudsjettet, dvs. bestemme statens årlige inntekter

kontrollere regjeringen og statsforvaltnigen

behandle planer og retningslinjer for statens virksomhet

 

6 Hvilke oppgaver har regjeringen:

Bestemmer hovedlinjen i politikken som skal føres

Iverksetter Stortingsvedtak gjennom departementene

Behandler statens eiendommer og bedrifter

Leder utenrikspolitikken

Gir regler og setter disse i gang etter at Stortinget har vedtatt noe

Kontrollerer alle departement

 

7 Forklar følgende begreper: flertallsregjering, mindretallsregjering, koalisjonsregjering, parlamentarisme og mistillitsforslag:

Flertallsregjering: En regjering som har støtte hos flertallet av representantene i den lovgivende forsamlingen.

Mindretallsregjering: En Regjering som har færre bak seg i nasjonalforsamlingen.

Koalisjonsregjering: En regjering som er satt sammen av representanter for to eller flere politiske partier.

Parlamentarisme: Betegnelse på en politisk styreform der parlamentet står sentralt.

Mistillitsforslag: En representant fremmer et forslag om mistillit til en av regjeringens statsråder.

 

8 Hva er en velferdsstat? Vurder kort den norske velferdsstaten. I hvilken grad vil du si at Norge er en velferdsstat?: I en velferdsstat bruker myndighetene sin politiske makt til å gi statsborgerne sosial, helsemessig og økonomisk trygghet. Mer sånn at alle sikrer en minimumslevestandard, enn at alle skal ha like mye penger. Norge er en velferdsstat fordi ingen trenger å betale for å gå på skole(bortsett fra etter vgs), og de aller fleste helsetjenester er gratis(hvis ikke, så veldig billige). Jeg vil nok si at Norge er en velferdsstat, fordi den har det meste en velferdsstat kan ha.

I Norge har vi for eksempel:

Barnetrygd og konstantstøtte: hjelpe barnefamilier, hvis utgiftene øker veldig.

Fødsel penger: foreldre får 53 ukers inntekt

Arbeidsledighetstrygd: de som mister jobben sin, vil få inntekt uansett for å leve.

Sykelønn: vi får inntekt når vi er syke.

Uførepensjon: de som ikke kan jobbe pga sykdom, får inntekt.

Alderspensjon: Gir penger til de som har blitt gamle. 67 år i Norge

Sosialhjelp: Økonomisk hjelp til de som ikke er i stand til å ta vare på seg selv og familie