Makroøkonomi – Begreper og definisjoner

Posted i kategorien Makroøkonomi on the 07.02.2012
Download PDF

 

Eksogen variabel (størrelse)

–       Tall som vi setter inn i en modell for eksempel oljepris

Endogen variabel (størrelse)

–       Resultat fra modellen, BNP –vekst

 

Deskriptiv og normativ analyse

Deskriptiv – man undersøker virkningene av en endring i økonomisk politikk.

Normativ – legger vurderinger til grunn om resultatet er godt/dårlig utfra mål

Prisstigning  (inflasjon)– altså stadig økende priser på varer og tjenester

Motsatte av inflasjon er  DEFLASJON – fallende priser

 

Makroøkonomisk politikk deler vi vanligvis inn i to:

Finans og pengepolitikk, der finanspolitikk går ut på om størrelsen på offentlige utgifter til varer og tjenester, trygder , osv.

–       Vi kan igjen dele finanspolitikk i to – ekspansiv og stram finanspolitikk

–       Ekspansiv innebærer enten økte offentlige utgifter eller lavere skatter og avgifter.

–       Stram finanspolitikk betyr innstramninger i offentlige utgifter eller skatte og avgiftsøkninger.

Mens pengepolitikk utøves av de enkelte lands sentralbanker, dvs i Norge av Norges Bank. Pengepolitikken får direkte betydning for mengden av norske kroner som sirkulerer i økonomien. Noe som vil igjen påvirke valutakursene, konjunkturene og inflasjon.

Endogene /avhengige variabler betyr at de økonomiske størrelsene som en modell bestemmer eller forklarer for eksempel BNP, sysselsetting, og nettoeksport.

Eksogene er modeller som ikke bestemmer eller forklarer. Uavhengige variabler. For eksempel renter som bestemmes i utlandet, eller størrelser som blir bestemt av myndighetene.

 

Typer av modeller:

–       Langsiktige og kortsiktige

–       Statiske og dynamiske

 

Konjunkturer – økonomisk aktivitet og sysselsetting = konjunktursykluser

Høy konjunktur = høy økonomisk vekst og lav arbeidsledighet
Betydning av bokstaver i makroøkonomi:

C = verdi av privat konsum av varer og tjenester

G= verdi av offentlig konsum av varer og tjenester

I= verdi av bruttoinvestering i realkapital

X= verdi av eksport av varer og tjenester i utlandet

Q= verdi av import av varer og tjenester.

(Bokstavene gjelder for BI Oslo, og varierer fra skoler)