Biologi 2 – Stoffkretsløp og energistrøm

Lastet opp i kategorien Biologi 2 den 04.02.2012
  • Nitrifisering: Noen aerobe bakterier omdanner NH4+ til nitrittioner, NO2-, mens andre aerobe bakterier omdanner NO2- videre til nitrationer, N03-.
  • Denitrifisering: Under anaerobe forhold skaffer noen bakterier seg oksygen til sin celleånding ved å spalte nitrationer til oksygengass,O2, og nitrogengass, N2.
  • Det organiske materialet som produsentene lager per år ved fotosyntese, kalles for primærproduksjonen.
  • Den totale vekten av alle organismene i et økosystem kalles biomassen.
  • Kjemoautotrofe organismer: Organismer som bruker annet enn CO2 og solenergi til å produsere organisk materialet.
  • Netto primærproduksjon er det som er tilgjengelig for konsumenter og nedbrytere i økosystemet.
  • Trofisk effektivitet: Den andelen av energien som blir igjen til egen vekst(eller reproduksjon). Normalt bare 10-20% av det som ble spist eller produsert.
  • En økning i konsentrasjonen av miljøgifter oppover i næringskjeden kalles biomagnifisering.
  • PCB(miljøgift): Forstyrrer hormonproduksjonen, svekker immunsystemet, skader nervesystemet og forplantningsevnen hos pattedyr. Dårligere hukommelse og læreevne hos barn.
  • DDT(miljøgift): Dreper lett insekter, men ikke mennesker. Påvirker nerve og hormonsystemet hos pattedyr. Gir skader på kjønnsutvikling og kjønnsceller.