Biologi 2 – Vårt sårbare naturmiljø

Lastet opp i kategorien Biologi 2 den 04.02.2012
 • De alvorligste menneskeskapte miljøfaktorene er:

  * Globale endringer

  * Forurensning og miljøgifter

  * Overbeskatning av arter

  * Arealforbruk gjennom oppsplitting og ødeleggelse av leveområder

  * Innføring av fremmende arter

 • Tiltak som kan redusere utslippene av klimagasser:

  * Elektrifisere olje- og gassplattformene

  * Utvikle ny teknologi

  * Utvikle og etablere CO2 – frie gasskraftverk

  * Energisparende tiltak i bygninger. Legge om og senke strømforbruk og energibehov

  * Redusere bruken av fossile brensler i transport

  * Legge til rette for økt bruk av elbiler og hydrogen- og biobrenselmotorer

  * Benytte biobrensel til fyring istedenfor fossilt brennstoff

  * Bruke metan som brensel