Fysikk – Atomfysikk

Lastet opp i kategorien Fysikk den 04.02.2012

Spektrum

 • Man får et spektrum ved å f. Eks sende hvitt sollys inn på en CD – plate

Emisjonslinjer og absorpsjonslinjer:

 • Et grunnstoff som kan sende ut lys med en viss lengde, kan også absorbere lys med den samme bølgelengden

 • Et spektrum av lyse emisjonslinjer kaller vi for et emisjonspektrum

 • Mørke linjer i et sammenhengende spektrum, kaller vi absorpsjonslinjer

Foton:

 • Hvert foton har energien E = h * f

 • Fotonet beveger seg med lysfarten

Absorpsjonspektrum:

 • Når atomet sender ut lys, faller atomet fra et høyt energinivå til et lavt energinivå, mens atomet absorberer lys, faller atomet fra et lavt energinivå, til et høyt energinivå

 • Ved absorpsjon mottar et atom eller molekyl energi i form av et foton. Fotonet blir da borte. Når hvitt lys går gjennom en gass, blir en del av lyset absorbert, men det lyset som har passert gassen, gir et absorpsjonsspektrum. Noen linjer vil være mørke, og er linjer hvor lyse emisjonslinjer fra den samme gassen ville ha ligget. Eks solspektret

Emisjonspektrum:

 • Et atom sender ut energi i form av et foton

 • Spektrum av den strålingen et stoff sender ut.

 • Det laveste energinivået er grunntilstanden E(1). De andre energinivåene er eksiterte tilstander

 • I grunntilstanden har hydrogenatomet energien -2,18aJ, a = 10^-18 (brønn)

 • Nullnivået er valgt lik 0, og da sier vi at atomet er ionisert. Da er elektronet løsrevet fra kjernen

Dopplereffekten:

 • Når en lyskilde er på vei mot oss, blir den forskjøvet mot kortere bølgelengder, og frekvensen blir høyere. Lyset blir blåforskjøvet

 • Når en lyskilde er på vei fra oss, blir bølgelengdene forskjøvet mot lengre bølgelengder, og frekvensen blir lavere. Lyset blir rødforskjøvet