Religion – Kristendommen

Posted i kategorien Religion on the 04.02.2012
Download PDF

Det sentrale i Kristendommen:

 • Troen på Jesus får mening i lys av den kristne frelsehistorien

Frelsehistoriens innledning: felles for kristne og jøder

 • Begynte snart for 2000 år siden

 • Legges stor vekt på historien

 • Kristne overtar synet til jødene helt frem til Jesu tid

 • Jesus fødes for å frelse verden

Skapelsen:

 • Gud skaper en god verden

 • Adam og Eva og Edens Hage

 • Blir kastet ut i en verden med slit, smerte og død

Israels historie:

 • Gud velger Abraham og hans slekt som sitt folk, Israelsfolket

 • Folket blir slaver i Egypt, men Moses gjør dem frie

 • Moses godtar Loven på Sinai – fjellet

 • Omskjæringen skulle være et tegn på pakten

 • Man kommer til det lovede landet, men kongedømmet faller, og senere blir man sendt i eksil i Babylonia

 • Storhetstiden vender ikke tilbake

 • Jødene venter nå på en Messias, frelsekonge, som skal gjenopprette kongedømmet

 • De kristne tror at det er Jesus som er Messias, selv om han ikke gjenreiste noen kongedømme

Den kristne fortsettelsen:

 • Jesus er 30 år når han begynner sitt frelsebudskap forkynnelse

 • Etter en kort og hard periode blir han henrettet i Jerusalem

 • Jesus står opp fra de døde i 40 dager og viser seg blant tilhengerne

 • Han blir tatt opp på Kristi himmelfarts dag

 • Nå tror man at Jesus er midt i blant de kristne hvor de enn samles

 • Kirken etableres femti dager etter Jesu oppstandelse

 • Nå star disiplene hans og forkynner budskapet videre om oppstandelsen

 • Håpet er at når Jesus en gang kommer tilbake igjen, vil all ondskap vike og Gud nyskape alt

Frelsehistorien bindes sammen:

 • Mest kjent er troen på at Jesus oppfyller gamle jødiske profetier(forkynnelser) som løftet om en ny Messias og forventningen om at Gud oppretter en ny pakt med verden

 • Typologisk lesemåte: Bilde og motbilde -> Adam og Jesus

 • Den gamle pakt er pakt mellom Moses, mens den nye pakten blir pakten mellom Jesus

De sentrale temaene:

 • Skapelsen, det ondes problem, frelseren Jesus, kriken og tidens slutt

Skapelsen:

 • Alt Gud skaper er godt, og mennesket er skapt i Guds bilde

 • Den naturlige gudsåpenbaringen: Gud er skaperkraften og holder livet oppe

Det ondes problem:

 • Lidelsen blir i kristendommen knyttet til krefter utenfor mennesket

Frelsen:

 • Frelsehistoriens høydepunkt

 • Frelse handler om å bli fri fra lidelse og komme tilbake til godheten

 • Mens skapelsen er den naturlige gudsåpenbaringen, er Jesus den spesielle gudsåpenbaringen

Jesus fra Nasaret:

 • Alt vi vet om han, er skrevet ned av andre

 • Eldste og viktigste kilder om han er de 4 evangeliene

Jesu budskap:

 • Oppbruddet skjer da Jesus blir døpt av Johannes som forkynner at han er Messias, frelseren

 • Jesus framstår ikke som en person som kommer for å ta tilbake det lovede land, som jødene tror(frelse)

 • Evangelium = Budskapet til Jesus går ut på at Gud vil frelse menneskene

 • Hovedpoenget i evangeliene er at Jesus selv er budskapet

 • Når Jesus står fram, kommer Guds rike nær

Konflikt og død:

 • Jesus er ingen nasjonal frigjører, det gjør ham til en opprører

 • De religiøse lederne, som Jesus har kritisert, får han arrestert av romerne

 • Jesus korsfestes pga frykt for uro

Frelse:

 • Jesus står fram som en forsoner(slutter fred) og en frigjører(befrir)

–> Frelse som forsoning:

 • Stedfortredende lidelser: Jesus lider i andres sted

 • Jesus tar på seg straffen til alle menneskene som gang på gang gjør synder, selv om han er uten skyld

 • Jesus død som et uttrykk for kjærlighet

 • På korset henger Gud som har gitt fra seg sin makt, for å forsone seg med sin verden

Frelse som frigjøring:

 • Jesus kommer til verden med et bestemt oppdrag

 • Han skal løse menneskene og skaperverket fra onde krefter som holder dem fanget

 • Når Jesus korsfestes, ser de onde ut til å vinne, men Jesus står opp fra døden

 • Derfor har Jesus makt til å befri menneskene og skaperverket

Kirken:

 • Kirke = fellesskapet av alle kristne

 • Den kristne frelsehistorien fortsetter i Kirken, hvor forsoning med Gud og frigjøring fra onde krefter finner sted

 • Den Hellige Ånd er spesielt knyttet til Kirken

 • De kristne tror de fikk Den Hellige Ånd 50 dager etter oppstandelsen

 • Ånden gav en slags kraft til apostlene til å spre budskapet videre og skapte tro og fellesskap

 • Mange tror alt godt som skjer er ved hjelp fra ånden

Tidens slutt:

Dommedagen:

 • Gud skal ta endelig oppgjør med ondskapen

 • Frelsesvisshet(lutherske kirke): Den kristne kan stole helt på Guds kjærlighet i håp om det evige liv

 • I den katolske kirke er det tradisjon for å gi handlingene større vekt

 • For ikke-kristne finnes det ingen frelse uten troen på Jesus

Nyskapelse og fullendelse:

 • Gud nyskaper universet

 • Frelsehistorien begynner med skapelse, og ender med nyskapelse

Oppsummering: trosbekjennelsene: inkarnasjon og treenighet

 • Frelsehistorien får fram alle de sentrale temaene i kristendommen

 • Dogme = trossetninger

 • Dogme 1: Jesus er en sann Gud, og et sant menneske

 • Dogme 2: Inkarnasjon = Gud blir menneske for å frelse verden

 • Gud er ett vesen, men tre personer = treenighetslæren

Menneskesyn og menneskeverd:

 • Mennesket er et mottagende vesen = Tar i mot livet fra Gud på linje med resten av skaperverket

 • Det som skjer, er villet av Gud, og er til menneskenes beste

 • Menneske skiller seg fra de andre skapningene

 • Mennesket er et ansvarlig vesen = det kan bestemme hva det skal gjøre, fri vilje

 • Mennesket er et fellesskapsvesen = Menneskene er til for hverandre, Adam følte seg ensom

 • Mennesket er opptatt av sine egne interesser

 • Arvesyndslæren, noe som hefter ved menneskene fra fødselen av

 • Fri fra synd = be om tilgivelse / gjøre opp for seg

Tekster:

 • Viktigste skriftet i kristendommen er Bibelen

Kristendommen som skriftreligion:

 • Kristendommen ble i lang tid overlevert muntlig

 • Den muntlige tradisjonen ble en del av gudstjenesten

 • De første kristne mente den muntlige tradisjonen hadde stor tiltro, pga den var styrt av den hellige ånd

Bibelen:

 • Skrevet av forskjellige mennesker fra ulike miljøer

 • Størst tyngde har tekstene i Det nye testamente som forteller om Jesu liv og de først som trodde på ham

Evangeliene:

 • Hovedvekt på de siste leveårene hans

 • Forteller om hans liv og hans forkynnelse

 • Skildrer møter mellom Jesus og enkeltpersoner

 • De viser hvordan Jesus er Messias, siden han forandret så mange mennesker

 • Lignelser = Bilderike fortellinger

Paulus brevene:

 • Eldste kristne kildene

 • Er rettet mot konkrete situasjoner i kirkesamfunnene han skriver til

Kristne bibelsyn:

 • Etikk = hva som er riktig og galt

 • Tekster som førte til tro på Jesus tro er de viktigste

 • Biblisister = folk som tar alt som står i Bibelen bokstavelig = fundamentalisme

 • Bibelen er ufeilbarlig pga den er inspirert av Den Hellige Ånd

Kontekstuell bibellesning:

 • Konteksten = det som er rundt selve tekstlesningen, f. Eks sosiale og politiske forhold og tid og sted

 • Derfor vil norske kristne lese bibelen på en annen måte enn afrikanere

Bønner og salmer:

 • Viktigste bønnen er Fadervår

 • Salmer = bønner som blir sunget

Liturgiske tekster, prekener og læredokumenter:

 • Faste tekster som blir brukt i den kristne gudstjenesten, kalles liturgiske tekster

 • En preken er en tale over en bibeltekst under gudstjenesten

Rituelle uttrykk:

Gudstjenesten:

 • Et stort ritual

Sakramentene:

Dåp:

 • Markerer at et menneske blir kristent

 • Tegn på den nye pakten som erstatter den gamle jødiske pakten

Nattverden:

 • Et synlig tegn på Jesus fellesskapet

 • Minnes Jesus siste måltid med disiplene

 • Brød og vin = Jesus kropp og blod

 • Jesus er til stede

 • I brødet og vinen forsoner Jesus menigheten med Gud og frigjør den fra det onde

Andre sakramenter:

 • Konfirmasjon, bot

Pilegrimsreiser:

 • Tradisjonelt sett på som en botshandling

Gravferd:

 • Døden = fiende

Kristendommens historie:

Kristendommen – en statsbærende stat:

 • Ble statsreligionen til Romerriket

 • Førte til økning i antall kristne og en utbredelse av kristendommen til nye områder

 • NB: Jesus søkte aldri selv politisk makt

Kristenlivet som et helt alminnelig liv:

 • Klosterliv = beste måten å leve livet på som en kristen, men Luther gikk selv i mot denne

 • I følge Martin Luther kan man leve helt vanlig liv som en skomaker, man trengte ikke være en munk

Karismatisk vekst i nyere tid:

 • Mye helbredelse, profetisk tale og djevelutdrivelse i denne menigheten

 • Åndetro og overtro

 • Utvikling av denne får godt fram hvordan kristendommens historie nærmest alltid kan forstås som et uttrykk for både kontinuitet og endring

Kirkesamfunnene:

 • Økumenikk = bygge bro over uenighet innenfor kirkene, og er et uttrykk for at Gud ønsker kirkens enhet

Den katolske kirke:

 • Jesu kropp og blod forvandles til brød og vin i nattverden

* Messen:

 • Gudstjeneste med nattverd

* Sakramentene:

 • Katolikkene tror at Gud virker konkret gjennom sakramentene

* Menneskesyn:

 • Legger vekt på arvesyndslæren, men betyr ikke at menneskene er helt fordrevet

* Organisering

 • Den apostoliske suksesjon = Biskopene er Jesus stedfortredere og videreførere, og den katolske kirken mener dette oppdraget har blitt overlevert av en rekke biskoper

* Samlivsdebatt:

 • Tillater ikke gjengifting, blir utestengt fra nattverdfesten

 • Tillater ikke homofile som viser det frem

Den lutherske kirke:

– Norske kirke er en luthersk kirke

* Sakramentene:

 • Har bare to, dåp og nattverd

 • Nattverden: Jesus er tilstede, men ikke som kjøtt og blod

* Kirkerommet:

 • Det muntlige ordet har stor betydning i Luther kristendommen, pga det skaper en levende gudstjeneste pga Den Hellige Ånd

* Troen alene:

 • Troen alene har betydning. Den som tror på Jesus, har evig liv

* Lærergrunnlaget/skriften alene:

 • Man måtte ikke gjøre alt kirken eller prestene sa

 • F. eks så har man her bare to sakramenter, pga Luther mente det bare står om disse i Bibelen

* Menneskesyn:

 • Arvesyndslæren har blitt betont

* Organisering:

 • Gjennom dåpen har ethvert menneske blitt til sin egen prest

 • Men man har uansett prester som man kan støtte seg til om man trenger hjelp til noe

Etikk:

 • Rette handlinger

Etikkens konkrete kilder:

 • Kilden er at man tar i bruk sin egen vurderingsevne og dømmekraft

 • Men samtidig får man veiledning fra Bibelen

Det naturlige lov:

 • Alle vet hva som er rett og galt og gjøre

 • Alle kan bruke denne når beslutninger skal tas

 • Gjelder for alle

Bibelen:

 • Viktig kilde til etikken

 • I sentrum er evangeliene

 • Gylne regel: gjør mot andre som du vil de skal gjøre mot deg

 • Gamle testamentet er en gammel pakt som ble opphevet da Jesus kom mener de kristne

Mennesket og naturen:

 • Viktig å ta vare på naturen

Syn på kjønn og kjønnsroller:

 • Gud blir menneske når Jesus blir født

 • Gud blir mann, derfor har kjønnet noe å si

 • Grunn til at kun menn kan være prester

 • Kvinner og menn er likeverdige, men har ulike roller i kriken og hjemmet

 • Mange kirker fra press utenfor har endre syn mener feminister

 • Bibel skrevet av menn

Syn på andre religioner og livssyn:

 • Målet er å føre alle til tro på Jesus

 • Kravet om eksklusivitet

 • Noen mener at Gud kunne bruke alle religioner som frelseveier pga nåde fra Gud


De synoptiske evangeliene:

 • Markus, Matteus og Lukas

 • Har mye likt

 • De er basert på hverandre, kilder av hverandre, f. Eks Markus har brukt mye fra Matteu

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gjøre rede for sentrale trekk i kristendommen
 • beskrive og reflektere over hovedtrekk i kristen etikk
 • tolke noen sentrale tekster fra Bibelen og kristen tradisjon
 • gjøre rede for eksempler på kontinuitet og forandring i kristendommens historie i og utenfor Europa
 • presentere to konfesjonelle utforminger av kristendommen i dag
 • beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i kristendommen
 • drøfte kristendommens syn på kjønn og kjønnsroller
 • drøfte kristendommens syn på andre religioner og livssyn
 • sammenligne kristendommen med andre religioner og livssyn