Samfunnsøkonomi – Makroøkonomi (politikk og økonomi)

Posted i kategorien Makroøkonomi | Samfunnsøkonomi on the 04.02.2012
Download PDF

Den økonomiske politikk skjer gjennom:
1) Staten
– regjeringen/ departementene
– statsråd/ minister
– får penger fra Stortinget i form av Statsbudsjettet (odelstingsproposisjon nr.1)
– riksveier, forsvar, universiteter og høyskoler, politi, utenrikstjenesten

2) Fylkene (19)
Penger gjennom skatten
– videregående skoler,
– fylkesveier
– kunst

3) Kommunene (430)
Får penger gjennom skatt og avgifter
– barnehage, grunnskole, sykehjem osv.

Det offentlige får inntekter fra?
1) Avgifter: moms, alkohol, tobakk, bil, sukker
2) Skatt på formue og inntekt
3) Oljevirksomheten
4) Statlige virksomheter: StatoilHydro

Hovedoppgaver i den økonomiske politikken

1) Mest mulig rettferdig inntektsfordeling mellom folk:
progressiv beskatning: folk med mye lønn à betaler mye skatt og omvendt.
overføring til personer/ grupper som trenger det, kalles velferdssamfunnet.

2) Rette opp markedsvikt: (finanskrisen for eks)
– fra oljefondet til statsbudsjettet
à få opp forbruket
à redningspenger til bankene
à satte i gang offentlige byggeprosjekter som skoler, veier osv.

3) Gjennom stabliseringspolitikken:

  • Finanspolitikken (det myndigheten kan gjøre gjennom statsbudsjettet)
  • Penge- og kredittpolitikken som styres av Norges Bank
    (styringsrente = er den rente bankene må betale når du låner penger i NB)
    Styringsrenten per i dag, 13/10: 1,25 %
  • Gjennom inntektspolitikken lønnsoppgjør hvert andre år.
    Bruke skatt og avgifter slik at lønnstakerne krever mindre lønnsøkninger.

 

Nasjonalregnskapet

– Oversikt over landets økonomi for året som har gått:
produksjon, eksport, import, arbeidsledighet osv.
– Tilstanden til ”pasienten” (Norge)
– Viser hvor godt eller dårlig regjeringen har lykkes med sin politikk
– Utgangspunktet for neste års økonomiske politikk

 

Reallikningen

Bruttonasjonalprodukt (BNP) + Import  Konsum + Bruttoinvestering + eksport
Tilgangen på alle varer og tjenester     |          Bruk av varer og tjenester

BNP = Salgspris til alle varer og tjenester et land produserer