Samfunnsøkonomi – Bytteforhold

Posted i kategorien Samfunnsøkonomi on the 02.02.2012
Download PDF

Norge handler mye med andre land, og andre land investerer mye i Norge. Hvert år har Norge hatt enorme overskudd i utenriksøkonomien, og dette skyldes ikke bare på grunn av de høye oljeinntektene, bedrifter med eksportnæringer har hatt mye å si. Eksporten og importen utgjør en stor del av BNP.

Naturgass og råolje er de som utgjør størst andel eksportinntektene. Inntektene av eksporten  og importen  gjør at vi kan kjøpe mye av det vi trenger fra utlandet. Norge eksporterer varer og tjenester for en dyr pris, og importerer varer og tjenester for en billig pris, jamfør god bytteforhold.

Norge har fremdeles gjeld til utlandet, men andre land skylder oss mer penger enn det vi skylder dem. Grunnen til denne utviklinger er fordi Norge selger store kvanta av gass og olje til andre land. Og dette har ført til at Norge, hvert år, har solgt mer til utlandet (eksportert), enn det vi har kjøpt fra utlandet (importert).

Overskuddet var høyest i 2006[1], Norges bytteforhold har bedret seg med 80 prosent fra 1995 til 2006 og tradisjonelle varer har hatt en gunstig prisutvikling i denne perioden også. Grunnen til dette er fordi norske bedrifter har fått økonomisk støtte fra staten; subsidier.
Norges bytteforhold1995-2006, 1995=100 . Tradisjonelle varer har hatt en gunstig prisutvikling.

Norge har hatt store eksport mengder av fisk og varer fra metallindustrien. Men finanskrisen førte til at metalleksporten gikk ned i 2009, mens fiskeeksporten steg kraftig høyt. Store deler av Norges eksport gikk til EU.  Varene kjøpt fra utlandet ble 0.9 prosent billigere, og varene som ble solgt til utlandet ble 7.9 prosent dyrere[2].

Globaliseringen har ført til økt internasjonal konkurranse.  Norge har klart seg godt i denne konkurransen. Årsaken til denne utviklingen er på grunn av at Norge er utstyrt med råvarer som det er stor etterspørsel etter i verden, og ikke minst, arbeidstyrken vår har høy utdannelse og kompetanse, som gjør at vi er dyktige. Norge bruker avansert teknologi og utstyr som gjør at varene kan selges dyrt. Men det er også en annen forklaring til årsaken til denne utviklingen. Kina og en del andre utviklingsland (NIC-landene) har hatt en enorm økonomisk vekst som har ført til enorm økning i energiforbruket.

  1. Dette har ført til økt pris på olje og gass.
  2. Sterk økning i investeringene når den økonomiske veksten i verden er høy.

Økning i investeringer, har økt etterspørsel etter noen typer råvarer Norge har hatt godt nytte av prisveksten. Vi tjener på det når nye asiatiske land vokser fram fordi vi produserer mye råvarer og frakt. Men dette kan gå dårlig også; hvis veksten i Asia svikter, fordi vi er ganske utsatte. Råvareprisene kan falle og da får vi en forverret bytteforhold.

En annen årsak til denne utviklingen er: markedsføringsbistand. Staten gir bedrifter hjelp og råd til markedsføring i utlandet . Innovasjon Norge er et selskap som bidrar til å utvikle distriktene og øke nyskapningen i næringslivet. Eksportørene bygger opp tillitsforhold til kjøperne og bearbeider markedet med gode reklamekampanjer. Kommunikasjonsmulighetene har blitt lettere mellom kjøper og selger. De kan kommunisere dirkete om forretningsavtaler og bestillinger nesten uten kostnader.

Andre årsaker til utviklingen er kostnadsnivået i Norge begynte å stige, dette har en sammenheng med at vi fikk en enorm bedring i bytteforholdet med utlandet, som førte til at etter hvert fikk vi økende vekst ute. Prisen på det vi selger stiger og importvarene faller.

Lokalisering av bedrifter er også en viktig årsak. Norge flytter bedriftene sine til utlandet siden det er mest lønnsomt å etablere bedrifter der. Det har ført til nedgang i transportkostnader og kommunikasjonskostnader som igjen har ført til tilgang på kompetanse og billig arbeidskraft. Overføringen av bedre teknologi til utlandet har vært en profitt for Norge, siden da får de fortjenester til lavere priser.

 

Hvilke konsekvenser har denne utviklingen hatt for oss?

Norske arbeidere tjener 50 prosent mer enn konkurrentene. Norske bedrifter klarer å selge dyre varer, dette er en av grunnene til at både priser og inntektene i Norge har endret seg. Og dette har ført til grunnlaget for velvoksne lønninger.

Andre konsekvenser er når Norge solgte for dyrere priser og kjøpte for billigere pris, på grunn av økt oljepris, førte til at inntektene ble høyere og varene ble billigere; folk kjøper mer for penga. Altså: solid lønnsvekst, varer i butikkene blir billigere.

Billigere varer i butikkene kan forklares ved å ta inn Kina som eksempel. Kina har hatt enrom eksportvekst på elektronikk og klær, som har ført til at prisene har blitt presset ned, og som er en forklaring på at prisene på Norges importvarer har falt.

Bedre bytteforhold, høyere inntekter og mer statlig pengebruk har bidratt til en sterkere krone, samtidig som at andre virksomheter (vi ser bort ifra offentlige sektorer og oljeselskapene) har vokst kraftig utover tiårene. Grunnen til dette er på grunn av god tilgang på arbeidskraft og høy produksjonsvekst.

 [1] SSB, utenriksøkonomien

[2] Aftenposten, kjøper billig og selger dyrt, 24.01.11