Notatene - Archive - Rettslære

1. Direkte sitat Hvis du bruker en illustrasjon eller et sitat, skal du oppgi nøyaktig hvor i kildedokumentet de finnes (dvs. sidetall, i tillegg til forfatter og årstall) Eksempel på sitat: Du skriver i din egen tekst: «Å analysera vil seia å løysa opp heilskapen i ein tekst» sier Eiliv Vinje (1993, s. 29). I … Les mere

Rettslære – Metodelære

Lastet opp i kategorien Rettslære den 17.02.2012

I jussen snakker vi om erstatning: I kontraktsforhold Utenfor kontraktsforhold Vi sier gjerne at erstatningsreglene bygger på tre hovedsyn: Prevensjon – forebygge uønsket atferd. Reparasjon – den som har voldt skaden, må reparere den. Pulverisering – vi må forvente at det oppstår skader. Erstatningsrettens kilder finner vi i: Lovfestet rett Ulovfestet rett Vilkår: Det må … Les mere

Rettslære – Ansvarsgrunnlag

Lastet opp i kategorien Rettslære den 09.02.2012

Subjektivt ansvar (skyldansvar) – må ha utvist skyld – ikke lovfestet – rettspraksis Objektivt ansvar – noen får ansvar uten å ha begått en uaktsom handling – lovfestet Det subjektive ansvaret (skyldansvar – culpa) Skadevolder må ha skyld + ha opptråd forsettlig eller uaktsomt Skyldegrad Erstatningsansvarlig?   Forsett Ja Grov uaktsomhet Ja Uaktsomhet Ja Hendelig … Les mere

Rettslære – Erstatningsrett

Lastet opp i kategorien Rettslære den 09.02.2012

Skadeerstatningsloven av 13.juni 1969 (SKL.) Produktansvarsloven av 23. Desember 1988 Bilansvarsloven av 3. Februar 1961 + Rettspraksis Erstatningsretten behandler erstatning utenfor kontraktforhold. Formålet med erstatningsreglene: Prevensjon Reparasjon Pulverisering Tapet vil bli fordelt på flere, gjennom forsikning Bedriften, advokater, arkitekter, Erstatningsvilkår: I Norge er det fire vilkår som alle må være oppfylt for at en skadelidt … Les mere

Rettslære – Avtalelove – Fullmakt

Lastet opp i kategorien Rettslære den 09.02.2012

En fullmakt gir en person myndighet til å inngå en avtale på vegne av en annen. Fullmakt: Jeg gir med dette eiendomsmekler Rihan Ali fullmakt til å selge min hytte på Gols-fjellet til høyeste bud. Nina Olsen Nina: Fullmaktsgiver Rihan: Fullmektig Den som fullmektige inngår en avtale med kalles for tredjepersonen (medkontrahenten) Fullmektigen er selv … Les mere

Rettslære – Kjøpsrett og forbrukerrett

Lastet opp i kategorien Rettslære den 09.02.2012

Hva er et kjøp? Det har med to parter å gjøre- en kjøper en selger Kjøperen overtar et formuesgode (noe som kan verdsettes i penger) Kjøperen blir eier av formuesgodet (i motsetning til leie, lån) For at det skal være et kjøp, betaler man med penger. Hvis ikke det er et kjøp, kan det være … Les mere

Rettslære – Kjøpsloven og Forbrukerkjøpsloven

Lastet opp i kategorien Rettslære den 09.02.2012

Kjøpsretten er fravikelig: man kan inngå en avtale som man vil Unntak fra denne regelen: Forbrukerkjøp Det kan ikke avtales vilkår som er dårligere for kjøperen enn det som følger av forbrukerkjøpsloven, § 3, første ledd = ufravikelige. Forbrukerkjøpsloven er en spesial lov om forbrukere Det er mange likheter mellom de to lovene (kjøpslov og … Les mere

Rettslære – Avtaleloven – Ugyldighet

Lastet opp i kategorien Rettslære den 09.02.2012

Utgangspunktet i norsk rett er at inngåtte avtaler skal holdes mellom partene etter deres dispositive utsagn. Dispositive utsagn kan likevel anses som ugyldige, som følge av urimelig innhold, i strid med ærbarhet etter NL 5-1-2, bristende forutsetninger eller som følge av at det er forhold ved avtaleinngåelsen som tilsier at den ikke er uttrykk for … Les mere

Rettslære – Angrerett

Lastet opp i kategorien Rettslære den 09.02.2012

Unntak fra hovedregelen: Angrerettloven av 21.desesember 2000 Ved salg utenfor fast utsalgssted (dørsalg, homeparties, ol) Ved fjernsalg (telefon, internett, postordre) Gjelder i næringsvirksomhet, motparten må være forbrukeren Unntak i § 2. Blant annet. Automater (brusautomater) kjøpesummen må være over kr.300 .- Angrerettslovens § 6: Ord og uttrykk bør merke seg Ufravikelighet: Angrettloven § 3 Opplysningsplikt: … Les mere

Rettslære – Strafferett

Lastet opp i kategorien Rettslære den 08.02.2012

Hva er straff? Definisjon: Et onde som påføres lovbryteren i den hensikt at det skal føles som et onde, en byrde eller belastning. Man skiller straff fra andre reaksjoner, for eksempel erstatningsplikt. Straff gjenspeiler kulturelle verdier og samfunnsforhold. Tidligere: Hevnmotivet var sentralt. I våre dager er ikke dette motivet for straff. Nå: – Individualpreventive hensyn … Les mere