Notatene - Archive - Økonomistyring

Økonomistyring – Regnskapsanalyse

Lastet opp i kategorien Økonomistyring den 10.02.2012

Hva er regnskapsanalyse? Med regnskapsanalyse forstår vi en systematisk undersøkelse av regnskapsdata for å belyse de økonomiske forholdene i bedriften. Formålet er å gi interessegruppene opplysninger om den økonomiske tilstanden i bedriften. Ledelsen bruker analysen som et lett i økonomistyringen, de ansatte ønsker å undersøke om arbeidsplassene er sikre, långiverne ønsker å kartlegge bedriftens kredittverdighet, … Les mere

Økonomistyring – Regnskapsrapporter

Lastet opp i kategorien Økonomistyring den 10.02.2012

Årsregnskapet Regnskapslovet pålegger den regnskapspliktige å utarbeide årsregnskap (resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling) og årsberetning(går ikke nærmere inn på dette). Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen er offentlige, og enhver har rett til å gjøre seg kjent med innholder. Man er pliktig til å sende et eksemplar av disse dokumentene til Regnskapsregisteret med opplysning om når årsregnskapet er fastsatt. … Les mere

Økonomistyring – Produktkalkyler

Lastet opp i kategorien Økonomistyring den 10.02.2012

  8.1 – Formålet med produktkalkyler Viser kostnader og fortjeneste Hvilken pris? Hvilke produkter? Budsjett Lønnsomhet (investeringer) Verdi varebeholdning Prisstrategier Markedsbasert Hvilken verdi har produktet for kunden? Kostnadsbasert Hvilken pris må vi ta? Inndeling av kostnader Faste Variable Direkte Indirekte Merverdiavgift? Holdes utenfor bortsett fra når vi ønsker å se på salgspris til kunde, dvs. … Les mere