Notatene - Archive - Markedsføring og ledelse 2

Å segmentere markeder betyr i praksis at man tilbyr ulike varer og tjenester til ulike deler av markedet, at man kommuniserer med de forskjellige markeder på forskjellige måter, både med hensyn til valg av medier, budskapets innhold og form, samt at man differensierer distribusjonen. Prinsippet med segmentering – vi er ute etter å gruppere en … Les mere

  Med bedriftskjøp mener vi anskaffelser i forbindelse med forretnings drift i videste betydning. Det dreier seg dels om varer som inngår i produksjonsprosessen (råvarer, maskiner osv.) eller hjelpemateriell av forskjellige slag, dels om såkalte institusjonsvarer som ikke blir bearbeidet, men er nødvendig for bedriften – i tillegg til alle typer tjenester som kjøpes inn … Les mere

Hva er kjøpsatferd? Det er bare én kilde til inntekter for en bedrift, og det er kundene. Jo mer man vet om deres atferd med hensyn til kjøp og bruk av varer og tjenester, desto bedre er man i stand til å tilfredsstille de behov kundene har. Vinnerne på et marked vil til enhver tid … Les mere

Strategi betyr egentlig ”krigsherrekunst”. ”En strategi er et mønster eller en plan som integreres i en organisasjons overordnede mål, politikk og hendelsesforløp som helhet. En velformulert strategi hjelper til med å rettlede og plassere en bedrifts ressurser i en unik posisjon, basert på bedriftens interne kompetanse, antatte endringer i omgivelsene og konkurrentenes bevegelser.” Bedriftens viktigste … Les mere

Juridiske rammebetingelser som er av spesiell betydning for markedsføring I kjøpslovgivingen er det viktig å merke seg at en rekke bestemmelser er preseptoriske (ufravikelige) i favør av forbrukerkjøper når man handler med en yrkesselger. Dette betyr at man ikke har anledning til å avtale dårligere vilkår for kjøperen enn det som er fastsatt i loven. … Les mere

Grovt forenklet kan man si at en markedsføringsleders hovedoppgave er følgende: Kartlegge og analysere de forutsetninger man arbeider under. Foreta best mulige beslutninger om påvirkninger og tilpasning til de gitte arbeidsbetingelsene. Når man skal ta stilling til et markedsprosjekt, f. eks. et nytt produkt som skal tas inn i sortimentet bør man sjekke de interne … Les mere

Består av fem faser: Fase 1 dreier seg om å innhente informasjon om behov, tanker, atferd, preferanser mv. i markedet. Denne informasjonen benyttes som grunnlag for utvikling av det produktet man i neste omgang ønsker å tilby. Fase 2 består i å fortelle markedet om tilbudet – hva det går ut på, hvordan man kan … Les mere

Markedsinndeling Forbrukermarkedet omfatter alle de varer og tjenester som er beregnet på å dekke alle personlige behov og ønsker. Bedriftsmarkedet består av varer og tjenester som er bestemt for produksjon, videre bearbeiding eller videresalg eller for å holde organisasjonen i gang. Kjøpsmotivet er forretningsbetont. Forbrukermarkedet Man kan dele produktene inn i kortvarige, mellomlangvarige og langvarige … Les mere

Hva er markedsføring? Utviklingen kan kort beskrives i fem trinn: Produksjonsorientering Produktorientering Salgsorientering Markedsføringsorientering Samfunnsorientering Opprinnelig hevdet man at dette kunne betraktes som naturlige utviklingstrinn som var i samsvar med de økonomiske endringer i et samfunn. Produksjonsorientering karakteriseres ved at ledelsen ensidig legger vekt på effektiv produksjon og distribusjon. Produktorientering karakteriseres ved at det legges … Les mere

Markedsføring er mye mer enn reklame. Musefelleteorien: De tror at dersom man lager et godt produkt er man sikret suksess. Foruten det mer funksjonelle ønsker vi ofte psykologisk tilfredsstillelse. (eks. Bil kan også fungere som et statussymbol) Et behov er et uttrykk for noe vi mangler og føler er nødvendig for vårt velvære. Et ønske … Les mere