Personlighetspsykologi – Evolusjon og personlighet

Lastet opp i kategorien Psykologi den 27.11.2012

Evolusjonsteorien -          Darwin (1859): On the Origin of Species -          Evolusjon: arter er foranderlige -          Forandringer skjer gradvis -          Arter kan gi opphav til nye arter -          Drivkraften er naturlig utvalg/seleksjon   Naturlig utvalg -          Fødes flere avkom enn det som kan overleve og reprodusere -          Endringer som er bedre skikket til å overleve og … Les mere

Personlighetspsykologi – Fysiologi og personlighet

Lastet opp i kategorien Psykologi den 27.11.2012

Phineas Gage fikk en jernstang gjennom hodeskallen i en arbeidsulykke på 1800-tallet. Hans intelligens og bevissthet forble intakt, men personligheten endret seg drastisk. Fra å være en godt likt, ansvarsfull mann ble han aggressiv og impulsiv. Viser biologisk basis for personlighet, flere tilfeller viser det samme   Den fysiologiske tilnærmingen -          Fysiologiske systemer = organsystemer … Les mere

Hovedspørsmål Hvordan definere stabilitet og forandring? Hvor stabil er personlighet? Hvordan er personlighet knyttet til viktige framtidige utfall i personers liv?   Definisjoner Personlighetsutvikling – stabilitet i mennesker over tid og måter mennesker forandres over tid Utviklingen må være intern (kalles ikke utvikling hvis man blir stresset av en høy lyd) og stabil over tid … Les mere

Personlighetspsykologi – Genetikk og personlighet

Lastet opp i kategorien Psykologi den 01.06.2012

Det menneskelige genom -          Genom = helt gensett for en organisme -          Menneskelig genom: mellom 20.000 og 30.000 gener -          23 par kromosomer -          Hvert gen består av en lang sekvens med DNA-molekyler -          Human Genome Project: menneskelige gener kartlagt -          Identifisering av DNA-molekylsekvensene betyr ikke at man kan identifiserte hvert molekyls funksjon -          De … Les mere

Hovedspørsmål Hvordan definere stabilitet og forandring? Hvor stabil er personlighet? Hvordan er personlighet knyttet til viktige framtidige utfall i personers liv? Definisjoner Personlighetsutvikling – stabilitet i mennesker over tid og måter mennesker forandres over tid Utviklingen må være intern (kalles ikke utvikling hvis man blir stresset av en høy lyd) og stabil over tid (ikke … Les mere

Sosialpsykologi – Sosial påvirkning

Lastet opp i kategorien Psykologi | Sosialpsykologi den 17.05.2012

”Man is born free yet everywhere he is in chains.” – J.J. Rousseau   Definisjon: -          En prosess hvor holdninger og atferd av individer påvirkes av faktisk eller antatt nærvær av andre (Hogg & Vaughan, 2005) -          Sosialpsykologi: studiet av hvordan menneskers tanker, følelser og handlinger er påvirket av andre -          Sosialpsykologi = studiet av … Les mere

Psykologi – Selvet

Lastet opp i kategorien Psykologi | Sosialpsykologi den 17.05.2012

Selvet -          Det moderne selvet har mange flere fasetter enn før i tiden -          Har ført til en idé om at man må finne seg selv – identitetskrise osv. -          Det indre selv har blitt utvidet drastisk -          Vi endrer oss over tid, men har likevel en idé om en stabil, underliggende identitet – et … Les mere

Sosialpsykologi – Attribusjon

Lastet opp i kategorien Psykologi | Sosialpsykologi den 17.05.2012

Attribusjon Attribusjon = prosessen med å tilordne en årsak til vår egen eller andres atferd Heiders teori om mennesker som naive psykologer: ikke opptatt av de sanne årsakene til atferd, heller hvordan mennesker oppfatter og tolker det -          Siden vi føler at vår egen atferd motiveres av noe, prøver vi å finne ut hva motivene … Les mere

Kognisjon og sosialpsykologi -          Sosial kognisjon = kognitive strukturer og prosesser som påvirker og blir påvirket av sosial atferd -          På 1980-tallet ble det et stort fokus på sosial kognisjon -          Lært oss hvordan vi lagrer info om mennesker, hvordan dette påvirker vår interaksjon med dem + nye metoder for å forske på sosialpsykologi -          … Les mere

Psykologi – Innføring i forskningsmetoder

Lastet opp i kategorien Psykologi den 07.05.2012

Oversikt over forskningsmetoder Eksperiment: -          Between-group design/mellomgruppedesign: forskjellige/uavhengige grupper – forskjellige nivåer av en variabel Single-faktor randomisert gruppedesign– manipulerer én variabel, personer tilfeldig valgt Randomisert design med to grupper eller randomisert multigruppedesign Matched-gruppedesign – lik single-faktor randomisert gruppedesign, med unntak av tilordning i grupper. Her brukes matchet randomisert tilordning (personer rangeres i forhold til bestemte … Les mere