Notatene - Archive - Makroøkonomi

Makroøkonomi – Begreper og definisjoner

Lastet opp i kategorien Makroøkonomi den 07.02.2012

  Eksogen variabel (størrelse) -       Tall som vi setter inn i en modell for eksempel oljepris Endogen variabel (størrelse) -       Resultat fra modellen, BNP –vekst   Deskriptiv og normativ analyse Deskriptiv – man undersøker virkningene av en endring i økonomisk politikk. Normativ – legger vurderinger til grunn om resultatet er godt/dårlig utfra mål Prisstigning  (inflasjon)– … Les mere

Den økonomiske politikk skjer gjennom: 1) Staten – regjeringen/ departementene – statsråd/ minister – får penger fra Stortinget i form av Statsbudsjettet (odelstingsproposisjon nr.1) – riksveier, forsvar, universiteter og høyskoler, politi, utenrikstjenesten 2) Fylkene (19) Penger gjennom skatten – videregående skoler, – fylkesveier – kunst 3) Kommunene (430) Får penger gjennom skatt og avgifter – … Les mere

Makroøkonomi – Sentrale begreper

Lastet opp i kategorien Makroøkonomi den 03.02.2012

Makro økonomi dreier seg om de store trekk i et lands økonomi som:   Økonomisk vekst Konjunkturer Arbeidsledighet Prisstigning Utenriksøkonomi     Konjunkturer og økonomiske kriser:   Konjunktursykluser/makroøkonomske fluktuasjoner: Det er når økonomiske aktiviteter og sysselsetting svinger over tid.   Høykonjunktur: Det er når det er store økonomiske aktiviteter og lave arbeidsledighet.   Lavkonjunktur: Det … Les mere

Makroøkonomi – Forelesningsnotater

Lastet opp i kategorien Makroøkonomi den 03.02.2012

Produksjonsprosess INN – Råvare/halvfabrikata – Beholdning av kapital – realkapital (bygninger, maskiner o.l) – Arbeidskraft UT (Xi) – Varen/tjenesten som skal berike våre liv UT må være mer verdt enn INN for at det skal være verdiskapning Produksjon er alle transformasjoner som mennesker er interessert i.     Bruttoproduksjonsverdi (X) n X=          Pi Xi … Les mere